Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #3

02.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Marek Jakubiak udzielił wywiadu radiu WNET.FM, podczas którego przedstawił swoje propozycje wyborcze dla Warszawy. W rozmowie z Antonim Opalińskim kandydat KWW Kukiz’15 odniósł się także do kondycji finansowej stolicy:

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za rok 2017, Warszawa jest najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu (a więc gminą realizującą zadania powiatu) w Polsce – biorąc pod uwagę wartość nominalną długu. Zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST (Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu), miasto stołeczne zaciągnęło zobowiązania w wysokości 5 126 113 105,99 zł, co w przeliczeniu na liczbę ludności wg GUS-u (1 753 977) daje zadłużenie w wysokości 2 923 zł per capita.

Najwyższa kwota zobowiązania na mieszkańca została odnotowana w gminie Ostrowice (niecałe 47 mln w podziale na 2 522 mieszkańców daje zadłużenie w wysokości 18 602 zł na mieszkańca).

Marek Jakubiak przedstawia prawidłowe dane na temat zadłużenia Warszawy – mimo, że polityk nie zaznacza, że stolica jest liderem w kwestii bezwzględnej kwoty długu, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.