Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Urząd m.st. Warszawy, w 2018 roku stypendia sportowe trafią do 416 sportowców z najlepszymi wynikami, osiągniętymi przede wszystkim w ramach rywalizacji w 2017 roku. W uchwale nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy, wyróżniono trzy kategorie stypendiów:

  • stypendium sportowe młodzieżowe i dla osób niepełnosprawnych, które w 2018 roku otrzyma 353 sportowców,
  • stypendium sportowe olimpijskie, które w 2018 roku otrzyma 42 zawodników (również za najlepsze wyniki w 2016 roku),
  • stypendium sportowe trenerskie, które w 2018 roku trafi do 21 trenerów (również za najwyższe wyniki w 2016 roku).

Wysokość stypendium sportowego, w zależności od rodzaju stypendium i uzyskanego rezultatu, wyniesie od 500 zł do 2500 zł miesięcznie brutto. Na program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w 2018 r. miasto zaplanowało ok. 2,8 mln zł do podziału na 400 beneficjentów (Budżet Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok, Wydatki bieżące – miasto, Rekreacja, sport i turystyka, s. 491).

2017 r. m.st. Warszawa przyznało stypendia sportowe 355 sportowcom, a w 2016 r. – 374 zawodnikom.

Rafał Trzaskowski podaje mieszczącą się w dopuszczalnych granicach zaokrąglenia liczbę stypendystów sportowych m.st. Warszawy, która jednocześnie odzwierciedla plany miasta co do prognozowanej liczby beneficjentów – jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


400 najlepszych sportowców w Warszawie jest sponsorowanych przez miasto [poprzez stypendia – przyp. red.]

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.