Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Patryk Jaki, ponownie odwołując się do wspomnianego raportu Sponsoring Insight, wspomniał o statystyce wydatków na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy ilościowej, średnie wydatki m.st. Warszawy na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca są najniższe w porównaniu do pozostałych miast wojewódzkich i wynoszą 81,27 zł.

[Źródło: Sponsoring Insight, “Finansowanie sportu przez samorządy”, s. 16]

Patryk Jaki przytacza prawidłowe dane związane ze średnimi wydatkami stolicy na sport w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


W Warszawie [na sport – przyp. red.] wydaje się najmniej [w przeliczeniu na jednego – przyp. red.] mieszkańca spośród wszystkich miast wojewódzkich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.