Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł. Z uchwały budżetowej wynika również, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie wyniosą w 2018 r. 1 273 257 420 zł.

Ponadto, z informacji udostępnionych przez Urząd m.st Warszawy wynika, że środki pochodzące z budżetu państwa (tj. część oświatowa z subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa) w 2018 roku wyniosą łącznie 3 225 674 306 zł, co stanowi ok. 20,2% budżetu stolicy.

Sławomir Antonik przytacza poprawną wartość wydatków ujętą w stołecznym budżecie, jednak dalsza część jego wypowiedzi sugeruje odniesienie podanej kwoty do sumy dochodów Warszawy, której prognoza znacząco różni się od kwoty podanej przez polityka. Ponadto, Sławomir Antonik przytacza nieprawidłową kwotę dochodów stolicy w zakresie realizowanych zadań zleconych. Jego wypowiedź oceniamy więc jako fałszywą.

Share The Facts
Sławomir Antonik
KWW Bezpartyjni Samorządowcy


Warszawa ma 17 mld z kawałkiem budżetu, z czego 4,5 [mld – przyp. red.] pochodzi jako zadania zlecone ze Skarbu Państwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.