Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r. Marek Jakubiak odniósł się do liczby stołecznych mieszkań niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnego ogrzewania wynosiła 16 482. Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z ogólną liczbą mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ta w 2017 roku wyniosła 911 429 mieszkań.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkań w Warszawie w 2017 roku wynosiła 952 686. Oznacza to, że w 2017 r. 41 257 mieszkań w Warszawie nie było wyposażonych w centralne ogrzewanie.

Przedstawione przez Marka Jakubiaka dane dotyczące liczby mieszkań Warszawy niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania  nie są zgodne z najnowszymi statystykami umieszczonymi w Banku Danych Lokalnych, wypowiedź polityka uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Dzisiaj mamy około 100 tys. mieszkań [w Warszawie – przyp. red.] niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.