Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do kwoty zadłużenia czynszowego w stolicy.

Halo Warszawa 👋 Nie zwalniamy tempa 💪 Dziś o polityce mieszkaniowej w stolicy z Anną Kalbarczyk z Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów.Zobaczcie 👇

Gepostet von Jakub Stefaniak am Freitag, 8. Juni 2018

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor, prowadzące Rejestr Dłużników BIG – podmiot, którego działalność reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2018 r., poz. 470, t.j. z późn. zm.) dn. 19.10.2017 r. za pośrednictwem PAP, zadłużenie czynszowe Warszawy wynosi ponad 28,3 mln zł i jest najwyższe w Polsce. Do wspomnianego rejestru wpisane może zostać zobowiązanie, którego płatność opóźnia się o co najmniej 60 dni i wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł w przypadku osób prawnych.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat zadłużenia czynszowego w Warszawie, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi (ad. 3) wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. zaległości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych z tytułu czynszu, bezumownego użytkowania i mediów dostarczanych do lokali wyniosły 221 mln zł. Według szacunków BPL, w sumie tej ok. 55-60 proc. kwoty stanowią zaległe opłaty za media dostarczane do lokali, tj. wodę, kanalizację, ciepło czy odpady komunalne.

Jakub Stefaniak przytoczył wiarygodne i możliwie aktualne powszechnie dostępne dane istniejące w chwili jego wypowiedzi, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Informacje zawarte w odpowiedzi Biura Polityki Lokalnej – pomimo swojej aktualności – obejmują swoim zakresem przedmiotowym o wiele szersze rozumienie kategorii zadłużenia czynszowego (m.in. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali i mediów dostarczanych do lokali). Okoliczność ta pozwala jednak na przytoczenie wspomnianych danych w celach poznawczych.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL


Z danych, które udało nam się uzyskać, ponad 28 mln zł – tyle wynosi zadłużenie czynszowe Warszawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.