Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rafał Trzaskowski w wywiadzie udzielonym Interii i opublikowanym 17.10.2018 r. odniósł się m.in. do oceny rządów obecnej prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W stolicy od 2003 roku realizowane są badania opinii społecznej pod nazwą Barometr Warszawski. Są one przeprowadzane na losowej i reprezentatywnej próbie warszawiaków w formie bezpośrednich wywiadów (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (do 2009 r.) oraz CAPI (od 2010 r.). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

2018 r. na pytanie “Jak Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, ocenia działania władz miasta?”, 65 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze”, 28 proc. stwierdziło, że “źle”, a 7 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Z kolei na pytanie “A jak Pan(i) ocenia działania Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz?”, 55 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze”, 38 proc. stwierdziło, że “źle”, a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie na pytanie “Czy, Pana(i) zdaniem, o Hannie Gronkiewicz-Waltz można powiedzieć, że jest dobrym gospodarzem; że sprawnie zarządza miastem?” 54 proc. ankietowanych odpowiedziało “tak”, 38 proc. stwierdziło, że “nie”, a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi. Wykonawcą badania w 2018 r. była Danae Sp. z o.o.

Ponadto, zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu i Faktu, na pytanie “Jak Pan/Pani ocenia okres rządów w Warszawie Hanny Gronkiewicz-Waltz?”, 19,5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, a 40,3 proc. „raczej dobrze”. „Zdecydowanie negatywnie” o prezydenturze Hanny Gronkiewicz-Waltz wypowiedziało się 21,9 proc. respondentów, a 15,1 proc. oceniło je „raczej źle”. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 3,2 proc. Badanych. Sondaż IBRiS przeprowadzono na grupie 500 pełnoletnich mieszkańców Warszawy w dniach 27-28 sierpnia 2018 r. metodą CATI.

Na podstawie przytoczonych badań opinii publicznej wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

https://www.sharethefacts.co/share/44ce634a-0bd5-4c0a-b6d6-fea4826ead

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.