Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Janusz Korwin-Mikke poruszył kwestię długości życia w Polsce podczas udzielania odpowiedzi na pytanie związane ze sposobami na walkę ze smogiem, które padło w trakcie debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy w dn. 12.10.2018 r.

Użyte przez Janusza Korwina-Mikkego sformułowanie „krakowiacy”, oznaczające mieszkańców miasta Krakowa, sugeruje analizę jego wypowiedzi w kontekście trwania życia w miastach Polski.

Zgodnie z najnowszymi informacjami udostępnionymi przez GUS w zakresie Trwania życia w 2017 r., przewidywana długość życia w miastach w przypadku Krakowa wynosi dla mężczyzn 76,8 roku, a kobiet 82,7 roku. Dłuższa przewidywana długość życia została jednak odnotowana w miastach podregionu rzeszowskiego (zgodnie z klasyfikacją NUTS3), gdzie wynosi odpowiednio 77,5 roku dla mężczyzn i 83,5 roku dla kobiet.

Janusz Korwin-Mikke błędnie wskazuje krakowian jako mieszkańców miast Polski, którzy żyją najdłużej – tym samym jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Janusz Korwin-Mikke
KWW Wolność w Samorządzie


Krakowiacy żyją najdłużej w całej Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.