Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #1

14.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Choć rzeczywiście obecny budżet osiągnął kwotę 4,5 mld zł, w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie wynosił mniej niż 2,5 mld zł. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

  • łączną kwotę planowanych wydatków ustalono na 4 509 945 000 zł
  • łączną kwotę planowanych dochodów ustalono na 4 286 435 000 zł

Oznacza to, że budżet miasta, jako zestawienie planowanych dochodów i wydatków, osiągnął pułap 4,5 mld zł.

Jacek Sutryk twierdzi, że jest to finał „skoku” wykonanego przez ostatnie 10 lat z poziomu 1 mld zł. W rzeczywistości budżet miasta na rok 2008 przewidywał:

  • wydatki w wysokości 3 237 560 843 zł
  • dochody w wysokości 2 767 917 843 zł

W latach 2008-2018 budżet Wrocławia nie zawierał kwoty niższej niż 2,5 mld zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Badając okres 2001-2018, najniższe dochody przewidywał budżet na rok 2002 (ok. 1,5 mld zł), a najniższe wydatki – budżet na rok 2003 (ok. 1,6 mld zł).

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Budżet miasta z miliarda skoczył na 4,5 miliarda

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.