Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Marta Lempart wypowiedziała się na temat liczby kobiet na liście swojego komitetu wyborczego podczas debaty „Usłysz Swoje Miasto„, organizowanej przez Radio TOK FM.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, Komitet Wyborczy Wyborców „Wrocław Dla Wszystkich” zarejestrował łącznie 50 kandydatów do Rady Miejskiej Wrocławia. 26 z nich stanowią kobiety, natomiast 24 – mężczyźni.

Dane te są zbliżone do tego, co twierdzi Marta Lempart. Ponieważ jednak jako liderka swojego komitetu przytacza ona dokładne liczby na poparcie swojej tezy, które są niezgodne ze stanem faktycznym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


Mamy 27 kobiet, 24 mężczyzn na listach, to a propos tego, że kobiety się nie angażują w politykę

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.