Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komitet Wyborczy Wyborców „Wrocław Dla Wszystkich” w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia na pierwszym miejscu na liście w okręgach wystawia następujące osoby:

Łącznie więc, na 7 okręgów we Wrocławiu, KWW „Wrocław Dla Wszystkich” wystawi 5 kobiecych „jedynek”. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


Na 7 okręgów, 5 jedynek u nas to są kobiety

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.