Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska poruszyła kwestię raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego okoliczności budowy stadionu we Wrocławiu podczas debaty „Usłysz Swoje Miasto„, organizowanej przez Radio TOK FM.

14 października 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport kontrolny „Realizacja budowy oraz wykorzystanIe stadionu mIejskIego we Wrocławiu„.

Jak czytamy w raporcie:

„kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadnieniem jej podjęcia były interpelacje poselskie, publikacje prasowe i doniesienia telewizyjne, a nadto skargi mieszkańców Wrocławia, wskazujące na potrzebę dokonania przez NIK wiarygodnej analizy oraz oceny budowy stadionu i jego wykorzystania. O zbadanie finansowania, organizacji i sposobu rozliczenia dwóch imprez przeprowadzonych na stadionie po zakończeniu turnieju piłkarskiego Euro 2012 zwrócił się również do NIK Prezydent Wrocławia”.

Celem głównym kontroli było dokonanie oceny realizacji i wykorzystania stadionu do czasu zakończenia kontroli. Wśród celów szczegółowych NIK wymieniła:

 • ƒ ocenę przygotowania budowy stadionu pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym,
 • ocenę przebiegu, jakości i rozliczenia robót oraz innych prac związanych z budową stadionu,
 • ocenę sposobu zagospodarowania stadionu oraz działań podejmowanych dla zapewnienia jego samofinansowania.

Prowadząc badania kontrolne NIK miała także na uwadze ewentualne mechanizmy korupcjogenne (ryzyka powstania zjawisk korupcyjnych) w procesie przygotowania, budowy i wykorzystania stadionu.

NIK wskazała na szereg nieprawidłowości związanych z finansowaniem budowy stadionu, między innymi:

 • nadpłacenie Konsorcjum Max Bögl (wykonawcy stadionu) kwoty 76 554,8 tys. zł (76,6 mln),
 • niezgodne z prawem wydatkowanie 50 311,4 tys. zł (50,3 mln zł) w związku z naruszeniem przepisów ustawy PZP w sześciu z dziesięciu objętych kontrolą zamówień na roboty, dostawy i usługi związane z budową stadionu, udzielonych innym niż Konsorcjum Max Bögl wykonawcom lub dostawcom,
 • niegospodarne wydatkowanie kwoty 24 680,7 tys. zł  (24,7 mln zł) w wyniku realizacji porozumienia, zawartego w dniu 21 kwietnia 2011 r. przez Spółkę i Gminę Wrocław z Konsorcjum Max Bögl, a dotyczącego tzw. prac optymalizacyjnych,
 • wydatkowanie kwoty 5 087,3 tys. zł (5 mln zł) (z Vat) w wyniku udzielenia z wolnej ręki Konsorcjum Max Bögl zamówienia na niemające uzasadnienia w bilansie energetycznym zmiany w systemie zasilania stadionu,
 • niezwrócenie na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki części środków z tytułu kar umownych na kwotę co najmniej 2 714 tys. zł (2,7 mln zł), tj. dochodu od dofinansowania uzyskanego na podstawie umowy dotacji na budowę stadionu,
 • przekazanie generalnemu wykonawcy z uchybieniem zasady gospodarności różnego rodzaju kabli i przewodów energetycznych o sumarycznej długości przekraczającej o co najmniej 221 km długość kabli i przewodów wbudowanych na stadionie. łączna wartość tych niezabudowanych kabli i przewodów została oszacowana przez Spółkę na 1 605,2 tys. zł (1,6 mln zł).

Oprócz kwestii związanych z budową samego stadionu, raport NIK wskazuje również nieprawidłowości przy jego użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów przystadionowych. Finansowy wymiar nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli wyniósł w sumie 313,5 mln złotych. Jest to jednak łączna kwota, obejmująca również nieprawidłowości niezwiązane z samą budową stadionu we Wrocławiu, takie jak chociażby kwota utraconych korzyści z tytułu

W styczniu 2015 roku Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pierwsze z zawiadomień skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej dotyczy  dokonywania niegospodarnych zmian w tzw. „umowie portalowej” (zwolnienie wykonawcy portalu z zapłaty kary umownej oraz przesuwanie terminu wpływów ze spodziewanych przychodów portalu poświęconego EURO 2012), w wyniku czego Gmina Wrocław i spółka Wrocław 2012 sp. z o.o. poniosły ponad 2,4 mln strat.

Drugie z zawiadomień do Prokuratury Apelacyjnej obejmuje szereg spraw związanych z budową stadionu m.in.:

 • nadpłacenie Generalnemu Wykonawcy budowy Stadionu ponad 76 mln zł w stosunku do niekwestionowanych przez spółkę Wrocław 2012 zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 • wypłacenie ponad 24 mln zł Generalnemu Wykonawcy za przyśpieszenie prac, bez spełnienia wymaganych warunków. Generalnemu Wykonawcy nie wykazał, aby realizacja zaproponowanych prac była niezbędna do dotrzymania lub skrócenia terminu budowy. Ostatecznie Stadion nie został wykonany w terminie wskazanym w umowie.
 • niepotrzebna zmiana systemu zasilania stadionu – strata ponad 5 mln zł. Powołany przez NIK biegły ustalił, że zasilanie przewidziane w pierwotnej umowie był wystarczające dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania stadionu.
 • ogłoszenie przetargu na wymianę murawy na stadionie, mimo że koszt wymiany nie powinien obciążać spółki Wrocław 2012 – szkoda ponad 0,5 mln zł.
 • powtórne zlecenie przeprowadzenia tych samych prac (szklana fasada studiów panoramicznych na stadionie – pierwotnie wykonana niezgodnie z wymogami UEFA)
 • zamówienie prowadzenia portalu poświęconego EURO 2012 (zawarcie tzw. „umowy portalowej”) bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
 • nieuprawniony zwrot nakładów na nieruchomość przeznaczoną pod budowę centrum handlowo-usługowego przy Stadionie.
 • udzielenie zamówień publicznych na organizację imprez na Stadionie, które w efekcie przyniosły straty ponad 14 mln złotych.

Raport NIK, jak również zawiadomienia do Prokuratury, obejmują bardzo szeroki zakres nieprawidłowości, wobec których szacowana jest wartość pieniężna. Jedynie część z powyższej kwoty może zostać uznana za kwotę, wobec której „nie wiadomo na co została wydana”. Dotyczy to kwoty ponad 100 mln złotych wypłaconej Generalnemu Wykonawcy Konsorcjum Max Bögl. Jest to więc kwota aż o około 30 mln złotych niższa od tej, o której mówi Katarzyna Obara-Kowalska. W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław


Według raportu NIKu po jego wybudowaniu (stadionu we Wrocławiu) nadal do rozwiązania pozostaje kwestia 130 mln złotych, które nie wiadomo w jaki sposób i na co zostały wydane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.