Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Sutryk poruszył kwestię liczby klubów seniora we Wrocławiu podczas audycji Poranny Gość w Radiu Rodzina.

Na liście prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Seniora, ostatnio aktualizowanej 2 lipca 2018 roku, widnieje 85 Klubów Seniora. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Mamy ponad 70 klubów seniora we Wrocławiu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.