Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Sutryk w wywiadzie udzielonym Onetowi poruszył kwestię liczby mieszkań komunalnych we Wrocławiu.

Zgodnie z danymi uzyskanymi w trybie dostępu do informacji publicznej od Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, stanem na 13 września 2018 r., liczba gminny lokali mieszkalnych we Wrocławiu wynosiła ogółem 35 119, w tym: 22 538 lokali w zasobie zarządzanym przez Zarząd Zasobu Komunalnego, a także 12 581 lokali w zasobie zarządzanym przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Przyjmując za dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Sutryk
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


We Wrocławiu mamy ok. 37 tys. mieszkań komunalnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.