Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jerzy Michalak poruszył kwestię wzrostu liczby pasażerów podróżujących pociągami w audycji Radia Rodzina.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organizatorem kolejowych przewozów regionalnych na Dolnym Śląsku. Ze swojego budżetu dofinansowuje połączenia obsługiwane przez dwie spółki – Przewozy Regionalne sp. z o.o. (POLREGIO) i Koleje Dolnośląskie S.A. Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest udziałowcem obu spółek. O ile jednak w przypadku Kolei Dolnośląskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest jej całkowitym (100%) udziałowcem, to w przypadku POLREGIO większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział). Województwo Dolnośląskie ma w niej 7,3% udziałów. Jerzy Michalak wypowiada się z pozycji pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, więc odnosi się do łącznych danych dwóch spółek kolejowych, w których udziały ma województwo dolnośląskie. Z tego też względu w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy do Kolei Dolnośląskich i POLREGIO z wnioskiem o udzielenie szczegółowych informacji, które pozwoliłyby nam na weryfikację tych danych.

W przypadku Kolei Dolnośląskich zapytaliśmy o łączną liczba pasażerów przewiezionych w pociągach Kolei Dolnośląskich w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

W przypadku POLREGIO zapytaliśmy o  łączną liczbę pasażerów przewiezionych w pociągach POLREGIO na obszarze województwa dolnośląskiego w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Dane otrzymane od Kolei Dolnośląskich prezentujemy w poniższej tabeli:

W odpowiedzi POLREGIO na wniosek o udzielenie informacji publicznej zostaliśmy wezwani do „uzupełnienia braków formalnych tego wniosku, poprzez przekazanie wniosku podpisanego własnoręcznie lub opatrzenie wniosku złożonego w postaci elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym”. Dodano, że „nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

W naszej ocenie, jest to działanie niezgodne z prawemUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznenie nakłada na wnioskodawcę obowiązku podpisywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub własnoręcznie. Może on zostać złożony anonimowo, co potwierdza też linia orzecznictwa sądów w tej kwestii. Na przykład, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie II SAB/Bk 38/16 w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że

anonimowość wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi przeszkody wykluczającej załatwienie tego wniosku. (…) U.d.i.p (Ustawa o dostępie do informacji publicznej – przyp. Demagog) nie wprowadza żadnych wymogów formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej, poza złożeniem go w formie pisemnej, za którą uważa się także złożenie wniosku drogą poczty elektronicznej przez podmiot, który nie musi być w pełni zidentyfikowany. Jedynym zatem wymogiem formalnym wniosku jest jasne sformułowanie żądania udostępnienia informacji publicznej.

W związku z brakiem danych dotyczących liczby pasażerów w pociągach POLREGIO na obszarze województwa dolnośląskiego w latach 2012 – 2017, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Jerzy Michalak
KWW Bezpartyjni Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka


W ciągu 5 ostatnich lat zwiększyliśmy na Dolnym Śląsku liczbę podróżujących pociągami, głównie w aglomeracji wrocławskiej, o 75%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.