Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jerzy Michalak poruszył kwestię liczby kursów pociągów w obrębie aglomeracji wrocławskiej w audycji Radia Rodzina.

Odnosząc się do tej kwestii, w przypadku Kolei Dolnośląskich zapytaliśmy o łączną liczbę kursów pociągów Kolei Dolnośląskich w obrębie aglomeracji Wrocławia w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Analogiczne pytanie zadaliśmy POLREGIO. Otrzymane dane łączne w przypadku Kolei Dolnośląskich podzieliliśmy na 365, aby uśrednić liczbę kursów, jakie dziennie odbywają pociągi tej spółki w obrębie aglomeracji Wrocławia.

Choć dane tam zamieszczone zdają się potwierdzać tezę Jerzego Michalaka (przewyższając ją nawet o 20 kursów),  wobec braku niezbędnych do ostatecznej oceny danych z POLREGIO, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Jerzy Michalak
KWW Bezpartyjni Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka


Zwiększyliśmy w ciągu tych 5 lat liczbę kursów w aglomeracji o 100.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.