Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jerzy Michalak poruszył kwestię liczby pasażerów dowożonych i odwożonych codziennie pociągami do Wrocławia w audycji Radia Rodzina.

Odnosząc się do tej kwestii, w przypadku Kolei Dolnośląskich zapytaliśmy o najnowsze dane dotyczące średniej liczby pasażerów dziennie przyjeżdżających do Wrocławia i wyjeżdżających z Wrocławia pociągami Kolei Dolnośląskich. Analogiczną treść pytania wysłaliśmy do POLREGIO.

W odpowiedzi udzielonej nam przez Koleje Dolnośląskie czytamy, że:

„nie ma tu niestety szczegółowych danych. Szacunkowo obecnie ok. śr 24 tyś / dzień. (ok 27 000 w dni robocze)”.

Są to dane szacunkowe, znacząco poniżej poziomu przytaczanego przez Jerzego Michalaka, jednak nie obejmują jednak one pociągów POLREGIO. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Jerzy Michalak
KWW Bezpartyjni Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka


Ostatnia liczba: 65 tysięcy ludzi codziennie przywozimy i odwozimy z Wrocławia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.