Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W latach 2014-2017 gmina miasta Wrocław realizowała ogólnopolski program KAWKA, którego celem była redukcja zanieczyszczeń powietrza spowodowanych korzystaniem z pieców opalanych węglem. Projekt przewidywał dla uczestników programu zwrot kosztów za usunięcie domowych pieców oraz dotację do instalacji proekologicznych rozwiązań grzewczych. Środki na ten cel przeznaczane były z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do programu przystąpić mogli właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz właściciele domów jednorodzinnych. W raporcie z wykonania programu czytamy, iż w 2017 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 55 lokali. Ponieważ Mirosława Stachowiak-Różecka w swojej wypowiedzi posłużyła się terminem kamienica, a raport bierze pod uwagę wyłącznie liczbę lokali, które przystąpiły do programu, to wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.

Zespół Demagoga zwrócił się w trybie dostępu do informacji publicznej  do Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. jako zarządców zasobu komunalnego we Wrocławiu o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, w latach 2014-2018 została do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączona następująca liczby kamienic gminnych:
– w 2014 roku – 1,
– w 2015 roku – 5,
– w 2016 roku – 9,
– w 2017 roku – 2,
– w 2018 roku – 3, a  w 11 kamienicach są obecnie jeszcze prowadzone prace remontowe związane z ich uciepłownieniem.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., spółka przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 budynki w 2016 roku i 7 w 2018 roku. Nie podłączyła zatem żadnego w roku 2017, o którym mowa idzie w wypowiedzi Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.

Oznacza to, że w roku 2017 łącznie przyłączono 2 kamienice znajdujące się w zasobie Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.