Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok, na obsługę długu Wrocławia wydano 46 711 693,26 zł, co stanowiło wykonanie 76,1% planu, który zakładał przeznaczenie na obsługę długu Wrocławia kwoty 61 350 471 zł.

Jest to kwota ponad 4-krotnie mniejsza od szacunków Zbigniewa Jarząbka, w związku z czym uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Zbigniew Jarząbek
KWW Kukiz’15


Obsługa długu (Wrocławia) to około 200 milionów

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.