Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Marta Lempart poruszyła kwestię transportu w ramach Prezydenckiej debaty Onetu.

Zgodnie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca 2017, przygotowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, w 2016 roku we Wrocławiu było 632 samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 ludności. Wskaźnik ten stale wzrasta, w 2015 roku wynosił on bowiem 601 samochodów na 1000 ludności, a w 2014 roku 575 samochodów na 1000 ludności.

W skali województwa dolnośląskiego, w 2016 roku wyniósł on 582 samochody na 1000 ludności.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


We Wrocławiu na 1000 mieszkańców przypada aż 632 samochody.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.