Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zbigniew Jarząbek podczas prezentacji swojej kandydatury na Konwencji Wyborczej odniósł się do kwestii zadłużenia Wrocławia.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów za rok 2017 (Załączniki do informacji o wykonaniu budżetów JST za 2017 r., tabela 59), miasto Wrocław było zadłużone na łączną kwotę 2 mld 674 mln zł.

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2017 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 9 761 477,43 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 175 000 000 zł. Jak czytamy w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok,

„na osiągnięcie nadwyżki budżetowej wpłynęło m.in. wyższe niż planowano wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływów z podatków, a także racjonalne wydatkowanie środków publicznych, w tym m.in. na obsługę długu”.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Zbigniew Jarząbek
KWW Kukiz’15


Wrocław ma 6 miliardów długu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.