Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego, do których można dotrzeć za pośrednictwem Wyszukiwarki podmiotów KRS, we Wrocławiu istnieje 3826 podmiotów wpisanych w Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie wszystkie te podmioty spełniają jednak definicję „organizacji pozarządowej”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4

Według danych serwisu Moje Państwo, we Wrocławiu istnieje łącznie 3 664 organizacji pozarządowych, w tym 1673 stowarzyszenia i 1412 fundacji.

Nie dotarliśmy do żadnych źródeł, które mogłyby potwierdzać liczbę ponad 4 tysięcy organizacji pozarządowych istniejących we Wrocławiu. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Dzisiaj we Wrocławiu jest ponad 4 tysiące organizacji pozarządowych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.