Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Artur Zborowski przytoczył jeden z postulatów swojego Komitetu Wyborczego dotyczącego osiągnięcia progu 60% frekwencji w wyborach samorządowych w wywiadzie dla portalu tuWrocław.com

Pierwsze wybory samorządowe po przemianach demokratycznych 1989 r. odbyły się po przywróceniu w marcu 1990 r. samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym ustanawiała pierwszy wybieralny organ władzy samorządowej – radę gminy. Sposób jej wyboru regulowała przyjęta równolegle Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Na mocy pierwszej reformy samorządowej, w dniu 27 maja 1990 roku przeprowadzono wybory do 2383 rad gmin. Zgodnie z Obwieszczeniem Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 31 maja 1990 roku, w wyborach tych wzięło udział 11 380 629 obywateli, czyli 42,27% ogółu uprawnionych.

Wybory samorządowe w 1994 roku odbyły się zgodnie z Ustawą Konstytucyjną (tzw. “Małą Konstytucją” – przyp. Demagog) z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, która w art. 70 ustanawiała gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Pozostałe jednostki samorządu terytorialne miały być określane odrębną ustawą. Zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 1994 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin oraz do Rady m. st. Warszawy, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r., w wyborach do 2468 rad gmin wzięło udział 9 329 776 obywateli, tj. 33,78% ogółu uprawnionych.

Kolejne wybory samorządowe w 1998 roku odbyły się zgodnie z uchwaloną rok wcześniej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w której w art. 164 ponownie ustanowiono gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak na mocy dwóch ustaw z z dnia 5 czerwca 1998 r.: Ustawy o samorządzie powiatowym, a także Ustawy o samorządzie województwa, wprowadzono nowy, trójstopniowy podział administracyjny państwa. W przeprowadzonych 11 października 1998 r. wyborach samorządowych wybierano 2489 rad gmin, 308 rad powiatów, 16 sejmików województw, a także Radę miasta stołecznego Warszawy oraz 7 rad dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.

W wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. Mieszkańców wzięło udział 5 870 314 osób, to jest 49,51% uprawnionych.

W wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. Mieszkańców wzięło udział 3 492 090 osób, to jest 45,53% uprawnionych.

W wyborach do rad powiatów wzięło udział 9 485 117 osób, to jest 47,76% uprawnionych.

W wyborach do sejmików województw wzięło udział 12 946 445 osób (w związku z korektą protokołów wyborczych z wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego), to jest 45,35% uprawnionych.

Na mocy Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w wyborach samorządowych 2002 Polacy wybierali również organy władzy wykonawczej samorządu terytorialnego. – wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej:

W wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. Mieszkańców wzięło udział 6 572 544  wyborców,  to jest 52,58% uprawnionych,

W wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. Mieszkańców wzięło udział 2 978 962  wyborców,, to jest  43,85% uprawnionych.

W wyborach  do rad miejskich w miastach na prawach powiatu wzięło udział  2 953 518 wyborców, to jest 33.24% uprawnionych

W wyborach do rad powiatu wzięło udział  9 582 239  wyborców, to jest  49,48% uprawnionych.

W wyborach do Sejmików Województw wzięło udział   13 078 372 wyborców, to jest 44,23% uprawnionych.

Z kolei w I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów wzięło udział  13 081 594  wyborców, to jest  44,24%  uprawnionych, natomiast w II turze wzięło udział  7 240 326  wyborców, to jest  35,02%  uprawnionych.

W wyborach samorządowych 2006, zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.:

W wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. Mieszkańców wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 6 375 753 wyborców, to jest 50,07% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. Mieszkańców wzięło udział 3 139 127 wyborców, to jest 44,86% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu wzięło udział 3 518 280 wyborców, to jest 39,95% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad powiatów wzięło udział 9 651 927 wyborców, to jest 48,03% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do Sejmików Województw wzięło udział 13 884 295 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania.

W I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów wzięło udział 13 883 806 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania. W II turze wyborów wzięło udział 5 812 667 wyborców, to jest 39,69% uprawnionych do głosowania.

W wyborach samorządowych 2010, zgodnie z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.:

W wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wzięło udział 6 854 860 osób, to jest 52,23% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców wzięło udział 3 303 041 osób, to jest 46,61% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad miast w miastach na prawach powiatu wzięło udział 3 528 164 osób, to jest 40,56% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do rad powiatów wzięło udział 10 299 244 osób, to jest 50,07% uprawnionych do głosowania.

W wyborach do sejmików województw wzięło udział 14 465 985 osób, to jest 47,26% uprawnionych do głosowania.

W I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wzięło udział 14 482 676 wyborców, to jest 47,32 % uprawnionych do głosowania. W II turze wyborów wzięło udział 4 287 449 wyborców, to jest 35,31 % uprawnionych do głosowania.

W wyborach samorządowych 2014, zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, frekwencja w wyborach do rad gmin wyniosła 47,43 %, do rad powiatów 50,21 %, z kolei do sejmików województw 47,21 %.

W I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wzięło udział 14 409 923 wyborców, to jest 47,4% uprawnionych do głosowania. W II turze wyborów wzięło udział 6 419 036 wyborców, to jest 39,97% uprawnionych do głosowania.

W żadnych wyborach samorządowych w Polsce nie osiągnięto progu 60%, w związku z czym uznajemy wypowiedź Artura Zborowskiego za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Artur Zborowski
KW Jesteśmy Stąd

 

Po 1989 roku w zasadzie nie udało nam się w wyborach samorządowych takiej frekwencji (60% – przyp. Demagog) uzyskać

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.