Leszek Miller o wyborach na Węgrzech

10.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczeniu uznała, iż poprzez skrócenie kadencji inspektora danych osobowych Węgry (podczas sprawowania urzędu premiera przez Viktora Orbana) złamały prawo unijne, naruszając jedną z podstawowych zasad mających umożliwiać krajowym organom nadzorczym należyte wykonywanie swoich funkcji.

Wyrok został wydany w wyniku postępowania zainicjowanego skargą Komisji Europejskiej która na podstawie artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej – TFUE) ma prawo wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w wypadku uchybienia przez jedno z państw członkowskich obowiązkom wynikającym z Traktatów. Za takie naruszenie zostało uznane zmuszenie drogą ustawową Andrása Jóriego, inspektora ochrony danych, do wcześniejszego zakończenia swojej kadencji z powodu przekształcenia jego dotychczasowego stanowiska w Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji. Jego kadencja zakończyła się wraz z końcem roku 2011, chociaż powinna trwać do września 2014.

W orzeczeniu Trybunał zwrócił uwagę na wielokrotnie podkreślaną w ustawodawstwie unijnym konieczność poszanowania niezależności organów nadzorczych, do których niewątpliwie zaliczany był odwołany inspektor. Odwołanie go było więc pogwałceniem przepisu art. 28 ust. 1 akapitu 2 dyrektywy 95/46/WE, który ustanawiał rzeczoną autonomię. Państwa członkowskie bowiem, pomimo całej swobody dotyczącej kształtowania ustroju wymaganych przez prawo UE organów i instytucji, nie mogą naruszać podstawowych zasad mających gwarantować ich skuteczną działalność. Trybunał ponadto dowiódł, iż zakończenie kadencji było niezgodne nawet z przepisami węgierskimi, które nie przewidywały tego typu przekształceń jako powodu zakończenia sprawowania funkcji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.