Wybory przewodniczącego SLD

25.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na Nowoczesną Ryszarda Petru oddano o 8268 głosów więcej, niż na Zjednoczoną Lewicę.

Według Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2015 r. poz. 1731), Rozdział 3, pkt. 1:

  • na listy nr 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni oddano 1 147 102 głosy
  • na listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru oddano 1 155 370 głosów

Warto też rozwiać wątpliwość, czy autorowi mogło chodzić o jakąś łączną liczbę głosów oddanych w wyborach do obu izb parlamentu. Nie mogło, ponieważ ani Nowoczesna, ani Zjednoczona Lewica nie przedstawiły Komitetów Wyborczych do Senatu (rozdział 2 obwieszczenia PKW o wyborach do Senatu).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.