Wydatki na obronność w UE

10.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

NATO rzeczywiście wyznaczyło za cel osiągnięcie wydatków na obronę na poziomie 2% PKB, jednak jest to jedynie zalecenie, a nie prawnie wiążące zobowiązanie. Państwa UE mają obecnie tendencję do cięcia budżetów obronnych (średni spadek o 0,1 punktu procentowego w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego). Jednakże np. Wielka Brytania wykazuje przeciwny trend (wzrost o 0,1 p.p. w tym samym okresie), a Niemcy, Włochy czy Francja utrzymały dokładnie taki sam poziom wydatków na bezpieczeństwo w roku 2011 i 2012.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.