Wydawanie środków unijnych: debata Radiowej Jedynki

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska, pod względem wielkości PKB per capita (PPP), zajmuje 5 miejsce wśród najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Jest największym państwem w grupie krajów UE o najmniejszym PKB. Ponadto, biorąc pod uwagę wielkość powierzchni państw członkowskich, Polska zajmuje 6 pozycję i spośród największych państw ma najniższe PKB.

tabela.png

Tabela 1. Największe państwa członkowskie UE według powierzchni (km2).

tabela2.png

Tabela 2. Najbiedniejsze państwa członkowskie UE według wskaźnika PKB (PPP) na rok 2013 (w kolejności malejącej).

Należy jednak brać pod uwagę wiele wskaźników gospodarczy, nie tylko poziom PKB. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu PKB (2013 r.), Polska na tle największych państw UE odnotowała 1,7%.

Dla porównania, wskaźniki te wyniosły: we Francji 0,3%, w Hiszpanii -1,2%, w Szwecji 1,3%, w Niemczech 0,1%, w Finlandii -1,3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.