Wydawanie środków unijnych: debata Radiowej Jedynki

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych GUS zawartych w notatce zawierającej informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, województwo łódzkie latach 2000-2014 co roku odnotowuje zmniejszanie się stanu zaludnienia. Na rok 2013 średnioroczne tempo przyrostu (ubytku) ludności wynosi -0,46%, natomiast wstępny szacunek danych na rok 2014 to -0,26%.

daneGUS.png

Tabela 1. Ludność Polski wg województw [za: GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, s. 3].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.