Wydawanie środków unijnych: debata Radiowej Jedynki

12.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Analitycy z PwC oraz ECORYS przygotowali w czerwcu 2013 roku na zlecenie OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, raport pt. Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU.

Badanie, w którym wzięto pod uwagę 8 krajów Unii Europejskiej (Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania), miało na celu dostarczenie informacji, sposobów działania oraz narzędzi, które mogłyby pomóc we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej w krajach członkowskich Wspólnoty. Warto tu zauważyć, że Polska została zaklasyfikowana w tym badaniu do grupy krajów z przeciętnym lub umiarkowanym wskaźnikiem korupcji.

W analizie wzięto pod uwagę 5 sektorów gospodarki, w których to m.in. wykorzystywane są fundusze EU: infrastruktura drogowa, wodociągi i kanalizacja, fundusze miejskie i użyteczności publicznej, szkolenia, produkty i usługi z zakresu nowych technologii.

Wśród analizy wielu wskaźników znajdziemy też ocenę “prawdopodobieństwa korupcji”. Wskaźnik ten, oceniony jest na podstawie analizy Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, poświęconego zamówieniom publicznym. Wg cytowanego raportu wynosi on od 19% do 23% (przedział ufności 90%-110%), a więc nie jest to 25%, czyli co czwarty przetarg.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.