Wydawanie środków unijnych: debata Radiowej Jedynki

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zdanie to można uznać, za prawdziwe, patrząc na polskie ustawodawstwo. Cytując ustawę z 1998 roku o samorządzie województwa:

Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Pozwala to uznać słowa Sławomira Kopycińskiego za prawdziwe. Marszałkowie mogą mieć inicjatywę w finansowaniu projektów, jak również rozpatrują wnioski z niższych szczebli.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.