Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

03.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

7 listopada powinni zacząć pracę trzej sędziowie wybrani przez Sejm na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015. Jednak pomimo tego, że formalnie są oni sędziami TK, a ich kadencja już się zaczęła to brak złożenia ślubowania nie pozwala im na branie udziału w pracach tego organu.

Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z tym, że nowy sędzia zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w jednej z tez stwierdza, że „Art. 21 ust. 1(regulujący złożenie ślubowania przez sędziego TK) ustawy powołanej w punkcie 1(ustawy o TK), rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc Prezydent Andrzej Duda miał obowiązek przyjąć ślubowanie od sędziów powołanych na miejsce sędziów których kadencja już się skończyła.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.