Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

03.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sejm VII kadencji przegłosował nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co pozwoliło mu na wybór pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo, że tylko kadencja 3 wygasała w trakcie ówczesnej kadencji Sejmu, a kadencje dwóch pozostałych wygasały odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015r, a więc już po wyborach parlamentarnych i rozpoczęciu VIII kadencji Sejmu.

Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 3 grudnia 2015r. w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. że art 137 danej ustawy „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji” oraz, że „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc należy uznać za prawdę wypowiedź Ryszarda Petru ponieważ głosami Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji Sejmu zostało wybranych 2 sędziów, którzy powinni zostać wybrani w następnej kadencji Sejmu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.