Wysokość stawki kapitacyjnej

29.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Roczna stawka kapitacyjna, to kwota jaka zostaje przeznaczona na kompleksowe sfinansowanie opieki w danym zakresie dla jednego pacjenta, która przekazywana jest świadczeniodawcy co miesiąc, niezależnie, czy pacjent korzysta z usług zdrowotnych, czy też nie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013r. stawka kapitacyjna, dotycząca świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2014 wynosi 96 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.