Ile energii w Polsce pochodzi z węgla?

19.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Energię można podzielić m.in. na energię pierwotną – nie przerobioną, zawartą w pierwotnych nośnikach – oraz energię wtórną – przerobioną, zawartą w produktach energetycznych. Zakładając, że Prezydent miał na myśli energię wtórną, to struktura produkcji energii elektrycznej w 2014 roku zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki prezentuje się następująco:

Powyższe dane przedstawiają ok. 86% wyprodukowanej energii elektrycznej w postaci węgla, przy czym produkcja węgla kamiennego wynosi ok. 51%. Przywołany w wypowiedzi udział węgla kamiennego nie mieści się w przyjętym przez nas 5% marginesie błędu, co czyni wypowiedź fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.