Czy Jarosław Kaczyński był członkiem Komitetu Obrony Robotników?

17.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nie udało nam się odnaleźć informacji w pierwotnym, obiektywnym źródle dotyczącej przynależności Jarosława Kaczyńskiego do Komitetu Obrony Robotników. Prezes PiS od roku 1977 współpracował z KOR w ramach Biura Interwencyjnego, organizacji gromadzącej dane na temat przypadków pogwałcenia praw człowieka i obywatela i nagłaśniającej takie przypadki. Pomimo tego związku z organizacją i uznania go za osobę represjonowaną, nie istnieją podstawy by uznać go za członka KORu – wypowiedź prezydenta Komorowskiego jest więc prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.