Andrzej Duda o nominacjach sędziowskich

08.04.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

3 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z 25 czerwca 2015 r., na podstawie której sejm poprzedniej kadencji wybrał 5 sędziów TK, jest częściowo niezgodna z konstytucją. Zgodnie z komunikatem TK wydanym po ogłoszeniu wyroku, oznacza to w szczególności, że:

Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 137 ustawy o TK, w zakresie umożliwiającym Sejmowi poprzedniej kadencji (2011-2015) wybór dwóch sędziów TK w miejsce sędziów, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r. Za zgodne z konstytucją uznano natomiast przepisy regulujące wybór trzech sędziów wybranych w miejsce sędziów TK, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r.”.

Wypowiedź jest więc manipulacją, ponieważ TK zakwestionował art. 137 ustawy o TK jedynie w zakresie umożliwiającym wybór dwóch sędziów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.