Czy Prezydent RP może zrezygnować z usług Biura Ochrony Rządu?

08.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu – do zadań BOR należy ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany akt prawny nie przewiduje ponadto możliwości zrezygnowania przez głowę państwa z takiej ochrony. W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Potwierdza to sytuacja z 2008 r., gdy prezydent Lech Kaczyński po zawieszeniu ppłk. Krzysztofa Olszowca (szefa prezydenckiej ochrony) przez szefa Biura (w związku z tzw. “incydentem gruzińskim”) miał odmówić asysty funkcjonariuszy BOR podczas wizyty zagranicznej w Azji. Na brak takiej możliwości zgodnie z ustawą, wskazało ówczesne kierownictwo służby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.