O pracy Trybunału Konstytucyjnego

08.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem dot. dynamiki spraw w TK, w latach 2006-2014, odsetek skarg konstytucyjnych wśród spraw podlegających wstępnemu rozpoznaniu wahał się pomiędzy 80 a 91%.

Jeśli chodzi o sprawy polegające rozpoznaniu właściwemu, zgodnie z danymi dostępnymi w Internetowym Portalu Orzeczeń TK, w ostatnich 10 latach TK wydał 725 wyroków, z czego 231 dotyczyło skargi konstytucyjnej (sygnatura SK). Zatem w tym przedziale czasowym odsetek skarg wśród wszystkich spraw zakończonych wyrokiem stanowił 31%.

Przykładami spraw, których rozpoznanie zajęło co najmniej 3 lata, mogą być

  • SK 34/09 – skarga wpłynęła 25 marca 2008 r., wyrok został wydany 20 listopada 2012 r., zatem po 4 latach i 8 miesiącach.
  • SK 7/11 – skarga wpłynęła 20 września 2010 r., wyrok zapadł 18 listopada 2014 r., a więc po 4 latach 1 miesiącu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.