Robert Biedroń o bezrobociu

19.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu rejestrowanym za 2014 rok, osoby młode (w wieku 24-34 lat) stanowiły najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (509,4 tys.) a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,9%.

Innym podanym przez GUS wskaźnikiem jest stopa bezrobocia wśród ludzi młodych (jaki odsetek ludzi młodych chciałby pracować, ale nie może znaleźć pracy). Ten wskaźnik w I kwartale 2015 roku wyniósł 23,3% wśród aktywnych zawodowo osób w wieku 15-24 lat oraz 9% wśród osób w wieku 25-34 lat. Warto zwrócić uwagę, ze wskaźnik ten zmalał w porównaniu do I kwartału 2014 roku o 3,9 punktów procentowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.