Wyzwania wobec Łodzi według Johna Godsona

01.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Liczby przytoczone przez J. Godsona są zgodne z wynikami raportu Głównego Urzędu Statystycznego dot. bezrobocia rejestrowanego za pierwszy kwartał 2014 roku.

Według statystyk, stopa bezrobocia w mieście Łódź wynosiła 12.7%. Rzeczywiście była to druga najgorsza lokata w Polsce wśród miast wojewódzkich. W Białymstoku wskaźnik ten wynosił zaś 13.9%.

Również dane dla innych miast zgadzają się z raportami GUS:

  • Poznań: 4.1%
  • Warszawa: 4.8%
  • Wrocław: 5.6%
  • Kraków: 6.1%
  • Gdańsk: 6.9%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.