Wyzwania wobec Łodzi według Johna Godsona

01.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Oficjalne dane dotyczące ilości osób oczekujących na mieszkania socjalne nie są publicznie dostępne. Liczba ta, albo chociaż jej oszacowanie, nie pojawiło się też w żadnym z odnalezionych przez nas dokumentów dotyczących tej kwestii. Z tego powodu zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do tej informacji do Urzędu Miasta Łodzi – gdy dostaniemy stosowną odpowiedź, ocenimy wypowiedź posła. Do tego czasu jego słowa należy uznać za nieweryfikowalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.