Wyzwania wobec Łodzi według Johna Godsona

01.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zadłużenie miasta Łodzi podane przez J. Godsona zgadza się z danymi znajdującymi się na stronie UMŁ.

Poza artykułem z Dziennika Łódzkiego, gdzie przytoczone są słowa radnego Władysława Skwarki dotyczące zadłużenia Łodzi, nie ma informacji odnośnie wysokości długu miasta w roku 2002. Na stronie UMŁ najstarsze dane pochodzą z 2005 roku i wówczas zadłużenie wyniosło 620.963.430 zł, z tego zobowiązania Organu wynosiły 611.006.856 zł.

Według Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2013 w 2013 roku wszystkie zobowiązania miasta według tytułów dłużnych wyniosły 2.118.179.916,42 zł, z czego zobowiązania Organu wyniosły dokładnie 2.113.250.468,32 zł.

Jeśli chodzi o rok 2014, to dostępne obecnie informacje za I półrocze 2014 roku wskazują, że do 30 czerwca 2014 roku zobowiązania miasta wyniosły już 2.157.904.592,98 zł (zobowiązania Organu zaś – 2.156.738.554,10 zł). Według Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 kwota długu w 2014 roku ma wynieść 2.746.793.236 zł. J. Godson podał, że dług wynieść ma ok. 3 mld złotych, co możemy zakwalifikować jako stwierdzenie prawdziwe (odchylenie +/- 10%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.