Stanisław Tyszka o wzroście gospodarczym w krajach strefy euro

05.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Stanisław Tyszka nie określa w swej wypowiedzi horyzontu czasowego, jednak jej kontekst uzasadnia analizę wzrostu gospodarczego nie tylko w wymiarze jednostkowym, najnowszych danych za 2016 rok, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Z tego też względu sprawdziliśmy ile wyniósł wzrost gospodarczy w krajach strefy euro w roku 2016, w perspektywie 5-letniej obejmującej lata 2011-2016 oraz 10-letniej obejmującej lata 2006-2016, która wyraźniej ukazuje wpływ kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Europę pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Według ostatnich danych Eurostatu, wzrost PKB krajów strefy euro w 2016 roku wyniósł 1,8%.  Z kolei skumulowany wzrost PKB od 2006 do 2016 wyniósł niecałe 6,7%, a od roku 2011 do 2016 – 4,1%.

Wzrost PKB Danii wyniósł w roku 2016 2%. Skumulowany wzrost PKB od 2006 roku do 2016 wyniósł 4,9 % (czyli o 1,6 p.p. mniej niż w strefie euro), ale od 2011 do 2016 już 6,45%.

W Wielkiej Brytanii wzrost PKB 1 2016 roku wyniósł 1,9%. Od 2006 do 2016 roku PKB Wielkiej Brytanii wzrosło o 13,1%, a od 2011 do 2016 o 11,4%.

Jeżeli zaś chodzi o Szwecję, tam wzrost PKB w 2016 roku wyniósł 3,2%. Skumulowany wzrost PKB Szwecji w latach 2006-2016 wyniósł 17,9%, a od 2011 do 2016 – 11,6%.

Oprócz porównania wzrostu gospodarczego Danii i krajów strefy euro w 10-letnim horyzoncie czasowym, każdy z omawianych przykładów potwierdza tezę Stanisława Tyszki. W perspektywie 5-letniej każdy z analizowanych krajów niebędących w strefie euro rozwijał się szybciej niż eurozona, a w przypadku Wielkiej Brytanii i Szwecji tempo wzrostu gospodarczego było niemal 3-krotnie wyższe niż w przypadku strefy euro. Biorąc również pod uwagę fakt, iż S. Tyszka kładzie w swej wypowiedzi nacisk na bieżący wymiar tego tempa wzrostowego, który priorytetyzuje horyzont 5-letni nad 10-letnim, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

Proszę zobaczyć, że Szwecja, Wielka Brytania, Dania zachowały własną walutę i te gospodarki sobie lepiej radzą niż gospodarki strefy euro.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.