Adam Szejnfeld o wzroście produkcji przemysłowej w Polsce

28.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane przedstawione przez GUS (s. 27) pokazują, że produkcja sprzedana przemysłu rzeczywiście wzrosła o 5,3% w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei portal ISBNews donosi, że produkcja przemysłowa w lutym 2014 roku wzrosła o 6,3%. ISBNews cytowany przez Gazetę Prawną podał także, że w styczniu wzrost wyniósł 4,1%. Liczby zaprezentowane przez A. Szejnfelda mają więc pokrycie w źródłach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.