Janusz Piechociński o zapasach gazu

25.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg. oświadczenia PGNIG z 05.09.2014r. zasoby na dzień 04.09.2014 wynoszą 2,58 mld m sześciennych.

Natomiast Operator Systemu Magazynowania na swojej stronie podaje stan napełnienia instalacji magazynowych na dzień 23.09.2014 na godz. 6:00 i wynosi on 99% zapełnienia magazynów czyli 2,51 mld m sześciennych.

Należy zaznaczyć, iż PGNiG nie dysponuje pełną pojemnością magazynową, której operatorem jest OSM Sp. z.o.o. Część tej pojemności jest w dyspozycji podmiotów trzecich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.