Paweł Mucha o zasadzie niezawisłości sędziów

28.02.2019

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Konstytucja RP do niezawisłości sędziów odnosi się w II rozdziale, w art. 45, gdzie mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozważenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Następnie, w rozdziale VIII, w art. 178 pkt. 1 podaje, że “sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.” W punkcie 3 tego samego artykułu mówi, że “sędzia nie może należeć do partii politycznej, […] ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Przymiot niezawisłości dokładnie precyzowany jest jedynie jako przynależność do partii politycznej i prowadzenia działalności publicznej nie do pogodzenia z zasadą niezależności i niezawisłości. Zakaz wypowiadania się sędziów na tematy polityczne nie istnieje jako bezpośredni zapis w konstytucji, do której odnosił się minister Mucha. Jego słowa stanowią nadinterpretację przepisów. Nie zmienia to faktu, że niektóre z wypowiedzi politycznych, mogą złamać powyższe regulacje.

Innym aktem, w którym opisane są podobne przepisy jest Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów. Punkt 3a oraz ustęp drugi punktu piątego,  podkreślają, że sędzia powinien ograniczyć działania, które mogłyby kwestionować jego bezstronność. W tym wypadku również nie wyodrębniono wypowiedzi politycznych, jako elementy, które zawsze stoją w opozycji do powyższych punktów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.