Czas czytania: około min.

Zbigniew Ćwiąkalski w Poranku TOK FM o orzeczeniach Trybunału

04.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Artykuł 190 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. potwierdza to, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu, jeśli dotyczą one spraw z art. 188 Konstytucji RP:

„1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. (…)”

“Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1)  zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

2)  zgodności  ustaw  z  ratyfikowanymi  umowami  międzynarodowymi,  których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3)  zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4)  zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5)  skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.”

W artykule 102 ustawy z 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym mowa jest o terminie publikacji orzeczenia TK wraz z uzasadnieniem:

„(…) 2. Publiczne ogłoszenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem następuje nie później niż w terminie:

1) 3 miesięcy od zamknięcia rozprawy;

2) 30 dni od posiedzenia niejawnego. (…)”

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.