Zbigniew Ziobro o zaufaniu do wymiarze sprawiedliwości

04.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według CBOS w latach 2005-2007 wzrosła liczba badanych, którzy pozytywnie oceniają działanie wymiaru sprawiedliwości, z 22% w X 2005 r. do 46% w IV 2007 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.