Czas czytania: około min.

Andrzej Duda

Rok prezydentury Andrzeja Dudy

06.08.2016 godz. 16:02

Rok Prezydentury Andrzeja Dudy to najnowszy raport zespołu Demagog.org.pl W raporcie zweryfikowano 30 obietnic  Andrzeja Dudy pochodzących z kampanii wyborczej.

Raport podzielony został na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich obejmuje 10 najważniejszych zdaniem zespołu Demagoga obietnic, które zostały poddane szerszej analizie merytorycznej. W ich ramach zrealizowanych zostało 5 obietnic dotyczących:

 • programu 500 plus,
 • 6- latków,
 • złożenia projektów ustaw dotyczących  obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku,
 • ustawy o ziemi,
 •  powołania Narodowej Rady Rozwoju. 

4 obietnice pozostają w trakcie realizacji:

 • mieszkanie plus, 
 • wiek emerytalny, 
 • kwota wolna od podatku, 
 • a także wytaczanie procesów za kłamstwa historyczne.

Natomiast jedna obietnica, dotycząca utworzenia programu „Polska mój dom” zakwalifikowana została jako: działania dotychczas niepodjęte. Druga część wzbogaca raport o kolejne 20 zobowiązań, które przyjął na siebie ówczesny kandydat opierając się jednak o znacznie krótsze uzasadnienia pozwalające na przyznanie kwalifikacji zgodniej z metodologią. Łącznie sprawdzono więc 30 obietnic wyborczych. Ogólna statystyka biorąca pod uwagę wszystkie 30 obietnic pozwala na wyodrębnienie 13 obietnic, co do których działania nie zostały dotychczas podjęte, 8 w trakcie realizacji, 5 zrealizowanych, 3 częściowo zrealizowanych oraz 1 niezrealizowanej.

Cały raport: Rok-prezydentury-Andrzeja-Dudy  #rokPAD

Zawód: Polityk

Stanowisko: Prezydent

Zrealizowana

Dwa projekty ustaw

Obietnica obniżenia wieku emerytalnego po raz pierwszy pojawiła się w deklaracjach PiS w programie z 2014 roku. Później, w listopadzie 2015 roku, podobne rozwiązanie postulowała Beata Szydło w swoim exposé. Głównym założeniem zmian był powrót do stanu prawnego sprzed 11 maja 2012 roku, tj. sprzed ustawy zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Prawo i Sprawiedliwość oraz Andrzej Duda proponowali, by kobiety uzyskiwały prawo do emerytury po osiągnięciu 60 lat, a mężczyźni – 65 lat. Prezydent podkreślał, że zmiany wprowadzone przez jego poprzednika Bronisława Komorows

Obietnica obniżenia wieku emerytalnego po raz pierwszy pojawiła się w deklaracjach PiS w programie z 2014 roku. Później, w listopadzie 2015 roku, podobne rozwiązanie postulowała Beata Szydło w swoim exposé. Głównym założeniem zmian był powrót do stanu prawnego sprzed 11 maja 2012 roku, tj. sprzed ustawy zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Prawo i Sprawiedliwość oraz Andrzej Duda proponowali, by kobiety uzyskiwały prawo do emerytury po osiągnięciu 60 lat, a mężczyźni – 65 lat. Prezydent podkreślał, że zmiany wprowadzone przez jego poprzednika Bronisława Komorowskiego zostały dokonane bez zgody Polaków i naruszają prawo do godnego życia. Zarzucał także koalicji PO-PSL, że zmieniając ustawę, kierowali się głównie przesłankami ekonomicznymi, a nie realnym interesem ludzi. Wydłuża się bowiem średnia długość życia, ale nie zdolność do pracy, a wśród młodych panuje wysokie bezrobocie. Obniżenie wieku emerytalnego miało przyczynić się do zmniejszenia problemów na rynku pracy i podniesienia jakości życia.

Andrzej Duda objął urząd Prezydenta 6 sierpnia 2015 roku. 21 września 2015 roku po raz pierwszy złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, jednak nie nadano mu numeru druku. 30 listopada 2015 roku prezydencki projekt ustawy ponownie trafił do Sejmu (druk nr 62). 2 grudnia skierowano go do I czytania, które odbyło się siedem dni później. 285 posłów zagłosowało przeciwko odrzuceniu projektu, 168 za. Obecnie jest on na etapie wysłuchania publicznego (stan na 1 sierpnia 2016).

Podobnie jak ustawa emerytalna, projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku był przedmiotem exposé Beaty Szydło. Premier i Prezydent obiecywali podniesienie kwoty wynoszącej obecnie 3091 zł do 8000 zł. Już w kwietniu 2015 roku. Andrzej Duda powiedział, że kwota wolna od podatku w Polsce jest najniższa ze wszystkich krajów UE. W założeniu PiS podniesienie tego progu poprawi jakość życia najuboższych Polaków. Krytykowana przez Andrzeja Dudę ustawa miała faworyzować dochody z działalności gospodarczej, a dyskryminować dochody z pracy i rent oraz emerytur.

Projekt ustawy dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku przedstawiony przez Prezydenta wpłynął do Sejmu 30 listopada 2015 roku. Obecnie jest on przedmiotem I czytania (w Komisji Finansów Publicznych). W projekcie odwołano się do analiz dotyczących minimum egzystencji, które w 2014 roku wynosiło 6529,08 zł (dla gospodarstwa pracowniczego) i 6185,16 zł (dla gospodarstwa emeryckiego). Według projektu suma ta była „rażąco niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych”. Do zmian przychylił się także Trybunał Konstytucyjny.

W związku z tym, że obydwa projekty ustaw zostały przygotowane i przekazane przez Prezydenta pod obrady Sejmu, uznajemy tę obietnicę za zrealizowaną.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku od początku stanowiła ważny element obietnic wyborczych składanych w ramach kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Znalazła się zarówno w programie partii z 2014 roku (s. 84), jak i materiałach z konwencji programowej “Myśląc Pol- ska”. W trakcie kampanii prezydenck- iej pojawiła się po raz pierwszy w przemówieniu kandydata Andrzeja Dudy na konwencji programowej 28 lutego 2015 roku. Została powtórzona podczas kampanii, w kwietniu, w dedykowanym spocie wyborczym. Po wygranych wyborach: dla PiS parlamentarnych, a dla Andrzeja Dudy prezydenckic

Obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku od początku stanowiła ważny element obietnic wyborczych składanych w ramach kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Znalazła się zarówno w programie partii z 2014 roku (s. 84), jak i materiałach z konwencji programowej “Myśląc Pol- ska”. W trakcie kampanii prezydenck- iej pojawiła się po raz pierwszy w przemówieniu kandydata Andrzeja Dudy na konwencji programowej 28 lutego 2015 roku. Została powtórzona podczas kampanii, w kwietniu, w dedykowanym spocie wyborczym. Po wygranych wyborach: dla PiS parlamentarnych, a dla Andrzeja Dudy prezydenckich, hasło to pojawiło się również w dwóch kluczowych wystąpieniach powyborczych:orędziu Prezydenta z dnia 6 sierpnia 2015 roku, jak i exposé Beaty Szydło z 18 listopada 2015 roku.

30 listopada Andrzej Duda złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jed- nak 2 grudnia po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych i na tym zatrzymał się proces legislacyjny tej ustawy. Jak możemy przeczytać w zaproponowanym projekcie, zakłada on zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 złotych do 1440 zło- tych. Oznacza to pośrednio zwiększe- nie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091 złotych do 8000 złotych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca zauważył, że: “(…) z danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że wartość mini- mum egzystencji w roku 2014 dla jednoosobowego gospodarstwa pra- cowniczego wyniosła 544 zł 09 gr miesięcznie, zaś dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego 515 zł 43 gr miesięcznie. Kwota ta obejmuje podstawowe wydatki związane z egzys- tencją człowieka, czyli wydatki na: żywność, mieszkanie (kosztyeksploatacji oraz wyposażenia), odzież i obuwie, leki, higienę oraz inne pod- stawowe potrzeby. W skali roku mini- mum egzystencji wynosi odpowiednio 6529 zł 08 gr i 6185 zł 16 gr, a zatem są to kwoty ponad dwukrotnie przewyższające obecnie obowiązującą kwotę wolną od podatku. Oznacza to, że jest ona rażąco niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, bowiem podatek obciąża dochody, których wysokość nie zapewnia nawet biologicznej egzystencji człowieka”.

Co warte odnotowania, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w 2014 r.wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- datku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Rzecznik wskazał, że zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej oso-ba samotna jest uznawana za żyjącą w ubóstwie, jeśli jej dochód roczny nie przekracza kwoty 6504 zł. Określa on najniższą kategorię ubóstwa, tzw. minimum egzystencji. Oznacza to, iż  podatek musi płacić osoba, której dochód nie starcza na za- pewnienie minimum egzystencji. Rzecznik stwierdził również, że należy rozważyć, “czy osoba, która w znacze- niu nadanym przez prawodawcę jest uważana za osobę żyjącą w ubóstwie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (a więc na granicy minimum egzystencji) może być równocześnie uznana przez prawo podatkowe za osobę, która jest zdolna do ponoszenia ciężarów publicznych, w tym po- datków”.

W odpowiedzi na wniosek RPO Try- bunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 28 października 2015 r., że brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej w odniesieniu do minimum egzystencji, utrzymywanie jej na niezmienionym poziomie niezależnie od sytuacji gospo- darczej państwa oznacza, że prawo podatkowe jest wadliwe, co jest niez- godne z konstytucyjną zasadą pań-stwa prawa.

Wysokość kwoty wolnej od podatku była również przedmiotem innych projektów składanych w ramach bieżącej kadencji Sejmu. Projekt autorstwa posłów Plat- formy Obywatelskiej został odrzucony 25 lutego podczas pierwszego czyta- nia. 18 marca do Komisji Finansów Publicznych został przesłany projekt autorstwa polityków Nowoczesnej Ryszarda Petru. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłów zrzeszonych w Ruchu Kukiz’15 zawierał propozycje zrównania kwoty wolnej od podatku dla posłów i zwykłych obywateli. Rząd dotychczas nie wniósł swojego projektu w tej kwestii.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Obniżenie wieku emerytalnego

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego stanowiła ważny punkt w czasie kam-panii prezydenckiej i parlamentarnej w 2015 roku. Zapowiedź zniesienia podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia pojawiła się już wprogramie PiS z 2014 roku (s. 120). Została powtórzona także w trakciekonwencji programowej “Myśląc Pol-ska”. Kandydat Prawa i Sprawiedli-wości na Prezydenta Andrzej Duda w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości osobiście obiecałprzywrócenie niższego wieku emerytal-nego. Powtórzył ten postulat również w ramach umowy programowej, którą obecnie wciąż można odnaleźć na porta

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego stanowiła ważny punkt w czasie kam-panii prezydenckiej i parlamentarnej w 2015 roku. Zapowiedź zniesienia podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia pojawiła się już wprogramie PiS z 2014 roku (s. 120). Została powtórzona także w trakciekonwencji programowej “Myśląc Pol-ska”. Kandydat Prawa i Sprawiedli-wości na Prezydenta Andrzej Duda w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości osobiście obiecałprzywrócenie niższego wieku emerytal-nego. Powtórzył ten postulat również w ramach umowy programowej, którą obecnie wciąż można odnaleźć na portalu głowy państwa na Facebooku. Już po wygranych wyborach prezy- denckich Prezydent przypomniał o złożeniu wskazanej obietnicy w orędziuz 6 sierpnia 2015 roku. Natomiast po wygranych przez PiS wyborach parla-mentarnych obietnica ta podkreślona została również w exposé Premier Beaty Szydło 18 listopada 2015 roku.

20 kwietnia 2012 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmi- anie ustawy o emeryturach i rentach. Po spełnieniu obowiązku legislacyjnego, 11 maja 2012 roku ustawa została przyję- ta przez Sejm. Za nowelizacją za- głosowało 268 posłów, przeciwko 185, w tym 135 (z 136) posłów PiS. Prezydent Komorowski podpisał ustawę 1 czerwca 2012 roku. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od początku 2013 roku. Nowelizacja ustawy z 1998 roku wprowadziła stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Nowy wiek emerytalny dla mężczyzn miał być osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku.

Po uchwaleniu ustawy z 2012 roku związkowcy zorganizowali protest przed Sejmem, wyrażając swoje niezadowole- nie z wprowadzenia wyższego wieku emerytalnego. W następnych latach odbywały sięprotesty związkowców, w których jed- nym z postulatów było obniżenia wieku emerytalnego. Kulminacją protestów było zgłoszenie ustawy do TrybunałuKonstytucyjnego przez przedstaw-cieli związków zawodowych NSZZ “Solidarność’’ i OPZZ oraz grupy posłów. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył dwie rozprawy (na 6 i 7 maja 2014 roku), na których miał rozstrzygnąć zgodność podwyższenia wieku emerytalnego z Konstytucją. W opinii podmiotów inicjujących, pod- wyższenie wieku emerytalnego o 7 lat dla kobiet było niekonstytucyjne ze względu na obowiązki związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz prowadzeniem domu.Na rozpraw- ie zbadano konstytucyjność art. 1 pkt 5lit.b,art.1pkt8iart.12pkt1lit. c i d ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc artykułów odnoszących się bezpośrednio do zmian wysokości wieku przechodzenia na emeryturę zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność art. 1 nowelizacji ustawy z art. 2 Konsty- tucji RP oraz art. 1 pkt 5 i 8 nowelizacji z art. 20 Konstytucji RP.

Prezydent Andrzej Duda przygotował i wniósł projekt o zmianie ustawy w emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niek-tórych innych ustaw. Druk wpłynął do Sejmu 30 listopada 2015 roku. Obec-nie projekt jest na etapie wysłuchania publicznego (stan na 01.08.2016).

Prezydencki projekt ustawy zakłada przywrócenie wieku emerytalnego we- dle zasady: co najmniej 60 lat dla ko- biet, a dla mężczyzn – co najmniej 65 lat.

Sam zapis nie budzi zastrzeżeń insty- tucji i organizacji publicznych, jednak NSZZ ‘’Solidarność’’ stwierdza, że projekt ustawy powinien dawać możli- wość przejścia na emeryturę ze stażu pracy (odpowiednio 35-letni dla kobi- et i 40-letni dla mężczyzn) dla osób, które “utraciły zdolność do kontyn- uowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego’’.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Program 500+

Rządowy program “Rodzina 500 plus”zaczął być realizowany 1 kwietnia 2016 roku i powstał na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku. Ma on za zadanie wspomóc rodz- iców w wychowywaniu dzieci poprzez wydawanie świadczeń wychowawczych w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Wprzypadku rodzin najuboższych lub z dziećmi niepełnosprawnymi pieniądze są wypłacane także na pierwsze bądź jedyne dziecko. Świadczenia te mają częściowo pokryć koszta związane z wychowywaniem dzieci. Pośrednim skutkiem programu ma być zwiększe- nie dzietnoś

Rządowy program “Rodzina 500 plus”zaczął być realizowany 1 kwietnia 2016 roku i powstał na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku. Ma on za zadanie wspomóc rodz- iców w wychowywaniu dzieci poprzez wydawanie świadczeń wychowawczych w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Wprzypadku rodzin najuboższych lub z dziećmi niepełnosprawnymi pieniądze są wypłacane także na pierwsze bądź jedyne dziecko. Świadczenia te mają częściowo pokryć koszta związane z wychowywaniem dzieci. Pośrednim skutkiem programu ma być zwiększe- nie dzietności w Polsce.

Postulat wprowadzenia świadczenia 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko pojawił się wkampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, jednak pomysł ten ma swoje źródło w klubie Prawo i Sprawiedliwość. Tam obietnica ta była powtarzana wielokrot-nie: pierwszy raz pojawiła się w pro-gramie PiS z 2014 roku, a następnie w czasie wyborów samorządowych w 2015 roku, konwencji programowej“Myśląc Polska” oraz w czasie kampanii przed wygranymi przez PiS wyboramiparlamentarnymi w 2015 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci konieczność wprowadzenia programu była dyk- towana następującymi czynnikami:

Poprawa warunków finansowych rodzin z dziećmi

Według danych GUSprzeciętny miesięczny dochód roz- porządzalny na jedną osobę u rodzin z dziećmi na utrzymaniu wynosił w 2014 roku 1225 złotych. Jednak u rodzin z trójką lub więcej dzieci taki dochód wynosił już tylko 807 złotych. W ko- lejnym roku było to już 839 złotych, jednak nadal stanowiło to dochód mniejszy o 39,4% niż średnia krajowa wynosząca 1386 złotych.

Niski współczynnik dzietności

Poprzez współczynnik dzietności rozumie się liczbę dzieci przy- padających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Obec- nie liczba urodzeń wynosi około 370 tys. przy współczynniku dzietności na poziomie 1,29 urodzeń. Jest to jeden z najniższych współczynników dzietności w Unii Europejskiej: mniej dzieci rodzi się w Hiszpanii (1,27) i Portugalii (1,21). Według prognozy GUS współczynnik dzietności będzie nieco wzrastać i wyniesie w 2050 roku od 1,375 do 1,679. Będzie to jednak nadal mniej niż współczynnik gwarantujący za- stępowalność pokoleń, który wynosi około 2,1. Takie utrzymywanie się niskiej dzietności będzie miało daleko idące konsekwencje na rynku pracy:przewiduje się, że w 2050 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wynosiła 19 mln (po uwzględnieniu wieku emerytalnego 67 lat), co będzie stanowiło jedynie 56% populacji.

Zagrożenie ubóstwem

Według GUS najbardziej narażone na ubóstwo są rodziny wielodzietne (z 3 i więcej dzieci). W 2014 roku 11,2% rodzin z trójką dzieci żyło poniżej granicy ubóst-wa. U rodzin z 4 dzieci i więcej poziom ten wyniósł już 26,9%. Dla porówna-nia wskaźnik ten w gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu wyniósł 1,8%.

W maju 2015, tuż po wygranych wyb- orach, Andrzej Duda deklarował, że sam złoży do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu 500 złotych na dziecko, podkreślając, że był to jeden z kluc- zowych punktów jego programu wyborczego, z którego należy go rozliczać. W sierpniu 2015 roku sytuacja uległa jednak zmianie: Prezydent Duda pod- czas spotkania z wyborcami na Lubel- szczyźnie powiedział, że inicjatywa ustawodawcza w tej kwestii powinna należeć do rządu, ponieważ jest to “zbyt poważna kwestia finansowa”. Ze swojej strony zadeklarował ścisłą współpracę z radą ministrów. Następnie w jednym z wywiadów Andrzej Duda podtrzymał swoje słowa i dodał, że jeżeli rząd nie przygotuje projektu do końca roku 2015, zrobi to Pałac Prezydencki. Warto dodać, że wówczas rządziła koalicja PO- PSL.

Realizacja obietnicy nie ruszyła aż do momentu wygrania w październiku 2015 wyborów parlamentarnych przez klub Prawo i Sprawiedliwość, z którego wywodzi się Andrzej Duda. Obietnica 500 złotych na dziecko była kluczowa również w tej kampanii. Rząd Beaty Szydło przygotował projekt ustawy, który1 lutego 2016 roku wpłynął do Sejmu. Pierwsze czytanie projektu na sali plenarnej miało miejsce 9 lutego, a 11 lutego projekt przegłosowano w Sejmie. Następnego dnia Senat przyjął projekt ustawy bez poprawek. Prezydent An- drzej Duda podpisał ustawę 17 lutego 2016 roku, a weszła ona w życie 1 kwietnia 2016.

Od tego samego dnia można zgłaszać wniosek o przyznanie takiego świad- czenia. Osoby, które zgłosiły wniosek do dnia 1 lipca, otrzymały pieniądze należne za okres od 1 kwietnia. Osoby, które zgłosiły się do programu po 1 lipca otrzymają świadczenie od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Wnioski można składać w gminie, za pośred- nictwem Poczty Polskiej oraz przez In- ternet.

Prawo do pobierania miesięcznego świadczenia w wysokości 500 złotych przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym na każde drugie i kolejne dziecko. U rodzin, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 800 złotych, świadczenie może być wypłacane także na pierwsze lub jedyne dziecko. W przypadku rodzin z dzieck- iem niepełnosprawnym, świadczenie na pierwsze dziecko jest wypłacane gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest mniejszy niż 1200 złotych.

W przypadku rodzin, w których jedno dziecko jest pełnoletnie i na utrzymaniu rodziców (do 25. roku życia) a drugie jest niepełnoletnie, to świadczenie na to drugie może być wypłacane, o ile spełnione zostanie kryterium dochodowe wynoszące mniej niż 800 złotych miesięcznie.

Świadczenie wypłacane jest niezależnie od tego czy dziecko jest biologiczne czy adoptowane.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, gdy os- oba wydaje pieniądze ze świadczenie niezgodnie z celem, organ wydający takie świadczenie ma prawo przekazy- wać takiej osobie świadczenie w całoś- ci lub częściowo w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Do 1 lipca 2016 roku wydano ok. 2,2 mln decyzji o przyznaniu świad- czenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się, że jest to 85% spośród wszystkich złożonych wniosków. Uprawnionych do otrzymy- wania świadczenia jest 2,7 mln rodzin.

Rocznie na każde dziecko objęte pro- gramem rodzina dostanie 6 tysięcy zło- tych. Ministerstwo szacuje, że dochód rodziny z dwójką dzieci wzrośnie dzię- ki temu o 37%, a z trójką dzieci o 55%. Do tej pory na program wydano ok. 4,9 mld. złotych. Cały program ma w roku 2016 kosztować 17 mld, a w przyszłym już 23 mld złotych. Dodatkowo mi- nister Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że gminy wypłacające świadczenia otrzymają prowizję w wysokości 2% w roku 2016 i 1,5% w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Program Mieszkanie+

Obietnica utworzenia programu ma- jącego na celu stymulowanie przez państwo budowy mieszkań pojawiła się już w programie PiS z 2014 roku (od s. 95). Wskazywano w nim, że obecny rynek mieszkań nie przystaje do sytuacji społecznej, nie dając tym samym wielu obywatelom szans na posiadanie własnego mieszkania. Zaz- naczono także, że obok istniejących już segmentów: socjalnego, społecznego oraz rynkowego istnieje potrzeba roz- woju budownictwa mieszkaniowego w średnim, społecznym segmencie. Konieczność stworzenia nowego pro- gramu mieszkaniowego pojawiła się także w trakcie konwencji programowe

Obietnica utworzenia programu ma- jącego na celu stymulowanie przez państwo budowy mieszkań pojawiła się już w programie PiS z 2014 roku (od s. 95). Wskazywano w nim, że obecny rynek mieszkań nie przystaje do sytuacji społecznej, nie dając tym samym wielu obywatelom szans na posiadanie własnego mieszkania. Zaz- naczono także, że obok istniejących już segmentów: socjalnego, społecznego oraz rynkowego istnieje potrzeba roz- woju budownictwa mieszkaniowego w średnim, społecznym segmencie. Konieczność stworzenia nowego pro- gramu mieszkaniowego pojawiła się także w trakcie konwencji programowejMyśląc Polska, a jego założenia zbieżne były z tymi przedstawionymi w programie partii. Później obietnica ta pojawiała się wielokrotnie w trakcie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy,między innymi w ramach ogłoszonejumowy programowej. Znalazła się jednocześnie w exposé Premier Beaty Szydło wygłoszonym 18 listopada 2015roku.

3 czerwca 2016 roku podczas zwołanejkonferencji prasowej Premier Beata Szydło wraz z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz wiceministrem w MIB Kazimierzem Smolińskim przedstawiła główne ele- menty programu „Mieszkanie Plus”, będącego częścią Narodowego Pro- gramu Mieszkaniowego. Jak wskazano, program „Mieszkanie plus” ma opierać się na trzech filarach: mieszkaniach bu- dowanych na gruntach skarbu państ- wa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy), wsparciu budownictwa społecznego oraz wsparciu oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indy- widualnych Kont Mieszkaniowych. Funkcjonowanie Narodowego Fun- duszu Mieszkaniowego ma zostać oparte o przekazywanie pod budowę gruntów należących do skarbu państ- wa, co prowadzić ma do znacznego obniżenia kosztów powstających na nich mieszkań. Rząd zakłada, że koszt najmu powinien zamykać się w kwotach od 10 do 20 zł za metr kwadratowy i wiązać się z możliwością dojścia do własności po odpowiednim okre- sie. Kryterium, które ma być kluczowe przy przyznawaniu praw do preferen- cyjnego wynajmu mieszkań ma być liczba dzieci, program bowiem, choć nie wyklucza z potencjalnego grona zainteresowanych żadnej grupy, ma przede wszystkim stanowić wsparcie dla rodzin wielodzietnych, będąc tym samym propozycją spójną w tym aspekcie z funkcjonującym już pro- gramem „Rodzina 500 plus”.

W ramy wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Pro- gramu Mieszkaniowego”, a organem odpowiedzialnym za jego przygotowanie zostało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim jako osobą odpowiedzialną za opracowanie pro- jektu.

Jak zapowiedziała Premier, celem jest przyjęcie projektów koniecznych ustaw do końca 2016 roku, tak by projekt mógł zostać uruchomiony od przyszłego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Ustawa o ziemi

Andrzej Duda wygłaszał tę obietnicę dwukrotnie na konwencjach pro- gramowych w lutym 2016 roku. W obuprzypadkach obiecywał wprowadze- nie ustawy, która zablokuje możliwośćkupna ziemi przez cudzoziemców i nie pozwoli na uwolnienie obrotu grunta- mi. Raz obiecywał, że taką ustawę wprowadzi, a drugi raz, że zrobi to dopiero, gdy nie wprowadzi jej rząd. Wprzedmiotowej analizie ocenimy, czy ustawa w takim kształcie rzeczywiście weszła w życie.

W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. znajduje się rozdział zaty- tułowany “Ochrona ziemi – polska ziemia dla polskich rolników”. Można w nim

Andrzej Duda wygłaszał tę obietnicę dwukrotnie na konwencjach pro- gramowych w lutym 2016 roku. W obuprzypadkach obiecywał wprowadze- nie ustawy, która zablokuje możliwośćkupna ziemi przez cudzoziemców i nie pozwoli na uwolnienie obrotu grunta- mi. Raz obiecywał, że taką ustawę wprowadzi, a drugi raz, że zrobi to dopiero, gdy nie wprowadzi jej rząd. Wprzedmiotowej analizie ocenimy, czy ustawa w takim kształcie rzeczywiście weszła w życie.

W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. znajduje się rozdział zaty- tułowany “Ochrona ziemi – polska ziemia dla polskich rolników”. Można w nim przeczytać, że “Od 1 maja 2016 roku obywatele UE praktycznie bez ograniczeń będą mogli nabywać pol- ską ziemię rolną i grozi nam masowy wykup polskiej ziemi, zagrażający pod- stawom polskiej własności.” Propozycją programową PiS jest jest uchwalenie takiej ustawy, która zapewni możliwość kupna ziemi tylko i wyłącznie polskim rolnikom – takim, którzy na tej ziemi pracują i dla których praca ta jest is- totnym źródłem utrzymania.

O obietnicy tej mówiła również Beata Szydło podczas swojego exposé. Mi- ała ona być zrealizowana w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu. Szczegółowa jej analiza w momencie upływu 100 dni rządu Beaty Szydło znajduje się tutaj.

Od 1 maja 2016 r. zniesione zostały ograniczenia w tym zakresie nałożone na obywateli Unii Europejskiej w związku z wstąpieniem Polski do Wspólnoty. Do tego momentu zakup wymagał zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po uwzględnieniu poprawek Senatu Sejm VII kadencji 5 sierpnia 2015 r.uchwalił nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, projekt złożony przez posłów Polskiego Stronnictwa Lu- dowego. Wprowadziła ona mechanizmy ochronne m.in. w postaci ograniczenia zdolności podziału gospodarstw rolnych (wymagana zgoda dyrektora oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych), ale także nadmiernej koncentracji gruntów. Dodatkowo rozszerzyła krąg pod- miotów z przysługującym prawem pier- wokupu ziemi o rolnika indywidualnego będącego właścicielem sąsiedniej do zbywanej nieruchomości i sam zakres tego prawa przysługujący ANR. Ustawa została niemal jednogłośnie uchwalona przez izbę, w tym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent RP An- drzej Duda podpisał ją 27 sierpnia 2015 r. Przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2016 r., jednak termin ten został przesunięty przez Sejm nowej kadencji na 1 maja 2016 r., a ostatnia ustawa opisana w kolejnym akapicie uchyliła ustawę z 5 sierpnia 2015 r.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wpłynął do Sejmu 4 marca 2016 r. i był on projek- tem rządowym. Prace nad nim trwały w Sejmie przez cały miesiąc, a 31 marca projekt został przyjęty głosamiPiSu i 2 posłów niezależnych. 14 kwiet- nia Senat zgłosił poprawki, a jeszcze tego samego dnia Sejm je przyjął, po czym Marszałek przekazał ustawę Prezydentowi do podpisu. 26 kwietnia Andrzej Duda podpisał ustawę, która zaczęła obowiązywać 30 kwietnia 2016r.

Głównymi założeniami tej ustawy jest wstrzymanie na 5 lat od wejścia w życie ustawy sprzedaży nieruchomoś- ci wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z wyjątkami) oraz że nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być rolnicy indywidualni, ale również osoby bliskie sprzedającemu, jednos- tki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz kościoły i związki wyznaniowe. Prezes Agencji Nieru- chomości Rolnych (więc już nie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) będzie mógł jednak wydawać zgody na sprzedaż nieruchomości pod- miotom innym niż wymienione. Po zakupie ziemi nabywca będzie musiał ją przez 10 lat prowadzić oraz nie będzie mógł jej zbyć ani wydzierżaw- ić. Zgodę na przedwczesną sprzedaż w wyjątkowych przypadkach będzie wydawał sąd. Przepisom tym niepodlegają grunty do 0,3 ha.

30 kwietnia 2016 r., a więc przed up- ływem okresu ochronnego dla obrotu polską ziemią, zostały wprowadzone przepisy, które ograniczają obrót ziemią do rolników indywidualnych i enumer-atywnie wyliczonych podmiotów. W związku z powyższym obietnicę uzna- jemy za zrealizowaną.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków

Aktualnie obowiązujące prawo regulu-jące obowiązek szkolny to wielokrot-nie nowelizowana ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Kwestie dotyczące zmian w wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego były poruszane przez PiS już w 2014 roku w programie partii, gdzie postulowano obowiązek szkolny rozpoczynający się w wieku 7 lat oraz możliwość wyboru rodziców, czy chcą posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat. W lutym 2015 roku Andrzej Duda, będąc jeszcze kandydatem na prezy-denta, mówił o konieczności przy-wrócenia rodzicom możliwości wyboru, w jakim wieku ich dzieci rozpoczną naukę.

Por

Aktualnie obowiązujące prawo regulu-jące obowiązek szkolny to wielokrot-nie nowelizowana ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Kwestie dotyczące zmian w wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego były poruszane przez PiS już w 2014 roku w programie partii, gdzie postulowano obowiązek szkolny rozpoczynający się w wieku 7 lat oraz możliwość wyboru rodziców, czy chcą posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat. W lutym 2015 roku Andrzej Duda, będąc jeszcze kandydatem na prezy-denta, mówił o konieczności przy-wrócenia rodzicom możliwości wyboru, w jakim wieku ich dzieci rozpoczną naukę.

Poruszany w obietnicy obowiązek szkolny dla 6-latków wprowadziła ustawa z 19 marca 2009 roku. W 2008 roku do Sejmu wpłynął obywa-telski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, obniżający wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego z 7 lat do 6. W lutym 2009 roku ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który ustawę za-wetował. Jako przyczyny decyzji po-dał między innymi brak odpowiednich warunków w przedszkolach i szkołach oraz niegotowość budżetu państwa na sfinansowanie niezbędnych zmian.

Ustawa została uchwalona 19 marca 2009 roku po ponownym głosowaniu nad jej przyjęciem (bez żadnych poprawek). Za głosowali wszyscy gło-sujący posłowie PO (198), przeciw wszyscy głosujący posłowie PiS (146). Ogółem za było 258 posłów, czyli 5/3 wymagane do odrzucenia prezydenck-iego veto.

Według ustawy w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 rodzice mieli prawo decyzji, czy chcą, by ich 6-let-nie dziecko poszło do szkoły podsta-wowej.

Kolejna ustawa z 2012 roku przedłużyła tę możliwość do roku szkolnego 2013/2014.

Obowiązek szkolny w roku 2014/2015 nałożono na wszystkie 6-latki w 2013 roku kolejną ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Obowiązkiem tym objęto dzieci uro-dzone w pierwszej połowie 2008 roku, a reszta 6-latków z tego rocznika mi-ała pójść do szkoły w 2015 roku. Bronisław Komorowski podpisał tę ustawę 11 października 2013 roku. W uzasadnieniu do projektu ustawy przywracającej stan obowiązku szkol-nego sprzed reform zapoczątkowanych w 2009 roku przez PO czytamy, że projekt powstał jako odpowiedź na niezadowolenie rodziców z reformy.

Rodzice niezadowoleni z reformy skupi-eni byli wokół inicjatywy “Ratujmy maluchy”, której inicjatorami było małżeństwo państwa Elbanowskich. W ramach akcji “Ratujmy maluchy i starsze dzieci też”, złożono wniosek o referendum, który został odrzucony w Sejmie w wyniku głosowania 8 listopa-da 2013 roku, wynikiem 232 do 222.

19 listopada 2013 roku wpłynął do Se-jmu poselski wniosek o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześ-ciolatków, który także został odrzucony w głosowaniu wynikiem 254 do 174.

Po zaprzysiężeniu Prezydent Dudazłożył wniosek o referendum, który został odrzucony przez Senat.

Poselski projekt zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i zapewnienie rodzicom możliwości wyboru wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2015 roku. W nowelizacji ustawy art. 15 zyskał brzmienie: „Obowiązek szkolny dziec- ka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku ży-cia. Dodano także możliwość wysłania dziecka do szkoły w wieku 6 lat, zależnie od woli rodzica. Art. 16: „Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalen- darzowym kończy 6 lat.” Możliwość ta istnieje pod warunkiem, że dziecko uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkol- ny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. W przeciwnym razie koniecz- na jest opinia poradni psychologiczno– pedagogicznej o możliwości rozpoczę- cia przez dziecko nauki w szkole pod- stawowej.

Oprócz tego dzieci, które poszły do szkoły jako 6-latki w ramach wcześniejszego obowiązku szkolnego, mogą zostać ponownie zapisane do klasy pierwszej.

Ustawa wprowadza też obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich oraz nakazuje zapewnienie (na wniosek rodzica) odpowiedzialnym jednostkom samorządów terytorialnych miejsc w przedszkolach dla dzieci 4- i 5-letnich, a od 1 września 2017 roku również dla trzylatków.

Ustawę przekazano Prezydentowi 31 grudnia 2015 roku, a 7 stycznia 2016 Andrzej Duda podpisał ustawę. Przepisy dotyczące bezpośrednio obowiązku szkolnego wchodzą w ży- cie 1 września 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Walka z kłamstwami historycznymi

Temat polityki historycznej był jednym z elementów konwencji Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”, a przykład posługiwania się terminem “polskie obozy koncentracyjne” stał się czynnikiem mającym uzasadniać konieczność jej odpowiedniego kształ- towania. Prezydent Andrzej Duda obietnicę powołania odpowiedniej komórki prawnej do walki z tego typu sformułowaniami złożył podczas wys- tąpienia w czasie kampanii wyborczej 28 lutego 2015 r. oraz w orędziuwygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2015 r.

Mimo dotychczasowych reakcji pol- skiego MSZ co roku w światowych mediach wielokr

Temat polityki historycznej był jednym z elementów konwencji Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”, a przykład posługiwania się terminem “polskie obozy koncentracyjne” stał się czynnikiem mającym uzasadniać konieczność jej odpowiedniego kształ- towania. Prezydent Andrzej Duda obietnicę powołania odpowiedniej komórki prawnej do walki z tego typu sformułowaniami złożył podczas wys- tąpienia w czasie kampanii wyborczej 28 lutego 2015 r. oraz w orędziuwygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2015 r.

Mimo dotychczasowych reakcji pol- skiego MSZ co roku w światowych mediach wielokrotnie pojawia się sformułowanie “polskie obozy za- głady” lub jego warianty. MSZ na swojej stronie publikuje informacje o wybranych interwencjach (interwencje od 2013 r.; interwencje w latach2005-2012). Zdarza się, że podobne zwroty pojawiają się również w ofi-cjalnych przemówieniach.Jednym z najgłośniejszych przypadków było uży

cie sformułowania “polski obóz śmierci” przez prezydenta Baracka Obamę w 2012 r. podczas wygłasza- nia laudacji na cześć Jana Karskiego. O zdarze-niu informowała m. in. TVP Info.

15 lutego 2016 r. na konferencji pra- sowej sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki poinfor- mował, że MS przygotowało projekt ustawy, który umożliwi wytaczanie spraw karnych i cywilnych za używanie zwrotów typu “polski obóz zagłady” oraz sugerowanie w inny sposób, że naród lub państwo polskie ponoszą winę za zbrodnie nazistowskie.

Zgodnie z informacją zamieszczoną tego samego dnia na stronie MS pro- jekt opiera się na trzech filarach:

 • wpisanie do Konstytucji ochrony do- brego imienia Rzeczypospolitej Pol- skiej oraz Narodu Polskiego,
 • wprowadzenie ochrony na drodzecywilnej; powództwo miałby wytaczać Instytut Pamięci Narodowej lub orga- nizacje pozarządowe,
 • możliwość wymierzenia kary pozba-wienia wolności do lat 5, ograniczenia wolności lub grzywny osobom, które “przypisują narodowi Polskiemu udział, organizowanie, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę niemiecką”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzial- ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z 17.02.2016 r. w uzasadnieniu zawierał wyjaśnienie, że dotychczas przy-pisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu publicznie i wbrew faktom odpowiedzialności lub współod- powiedzialności za zbrodnie nazi-stowskie nie było zdefiniowane jako przestępstwo. Autorzy projektu uzasad- niają, że taki stan rzeczy uniemożliwiał skuteczną ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Projekt zgodnie z procedurą został przekazany do konsultacji międzyresor- towych. W trakcie konsultacji RządoweCentrum Legislacji oraz poszczególne resorty (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) zwracały przede wszystkim uwagę, że:

– kara pozbawienia wolności do lat 5 jest zbyt wysoka, ponieważ na podstawie obowiązujących regulacji (art. 55 ustawy, której dotyczy projekt oraz art. 133 Kodeksu karnego) za tzw. kłamstwo oświęcimskie oraz znieważenie Naro- du oraz Rzeczypospolitej Polskiej grozi do 3 lat pozbawienia wolności,

– regulacje prawne powinny być skon- struowane w taki sposób, by uniknąć zarzutów o ograniczanie wolności słowa oraz wolności badań naukowych,

– wątpliwości budzi przyznanie In- stytutowi Pamięci Narodowej prawa do wytaczania powództw w iminiu Skarbu Państwa. Po powyższych uwagach tekst zaktu- alizowano (tekst z 4.05.2016 r.) W nowym tekście projektu przewidziano do 3 lat pozbawienia wolności oraz w art. 55a. dodano ust. 3.: “Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabro- nionego wymienionego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach dzia- łalności artystycznej lub naukowej”. Zrezygnowano również z przyznania IPN prawa do wytaczania powództw.Obecnie projekt ustawy znajduje się pod obrada- mi Rady Ministrów.

6 czerwca 2016 r. PAP poinformowała, że tego dnia wicepremier, Piotr Gliński, podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz przeciwdziałania używaniu określenia “polskie obozy koncentra- cyjne” z szefem międzynarodowej kance- larii prawnej Dentos, Elliottem Port- noyem.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Narodowa Rada Rozwoju

Pomysł powołania Narodowej Rady Rozwoju narodził się z inicjatywy byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego przy podsumowaniu Szczytu Społecznego wiosną 2009 roku. Podczas prezyden- tury Lecha Kaczyńskiego Rada odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze posiedze- nie Rady dotyczyło demografii, drugie poświęcone było finansom. Trzecie zgromadzenie Narodowej Rady Roz- woju miało obejmować system ochrony zdrowia.

Tradycja ta nie była kontynuowana przez Prezydenta Bronisława Ko- morowskiego w latach 2010-2015.

Prezydent Andrzej Duda podczasprezentacji Umowy Programowej z Polakami w 

Pomysł powołania Narodowej Rady Rozwoju narodził się z inicjatywy byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego przy podsumowaniu Szczytu Społecznego wiosną 2009 roku. Podczas prezyden- tury Lecha Kaczyńskiego Rada odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze posiedze- nie Rady dotyczyło demografii, drugie poświęcone było finansom. Trzecie zgromadzenie Narodowej Rady Roz- woju miało obejmować system ochrony zdrowia.

Tradycja ta nie była kontynuowana przez Prezydenta Bronisława Ko- morowskiego w latach 2010-2015.

Prezydent Andrzej Duda podczasprezentacji Umowy Programowej z Polakami w 2015 roku zadeklarował powołanie Narodowej Rady Rozwoju. Głównym celem powołania gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej było stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Polski oraz definiowanie kluczowych wyzwań i oceny zagrożeń rozwoju społeczno- gospodarczego Polski.

Ponadto Rada ma pełnić rolę forum konsultacyjnego oraz grona eksperck- iego, które przygotowywać będzie dla prezydenta ekspertyzy, oceny oraz opinie na temat koncepcji meryto- rycznych do prezydenckich projektów ustaw.

Andrzej Duda jeszcze jako kandydat na prezydenta RP zobligował się do do natychmiastowego powołania Naro- dowej Rady Rozwoju: “(..) jeżeli zostanę wybrany przez swoich rodaków (…) na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, to natychmiast, pierwszym krokiem, który zrobię, będzie powołanie Narodowej Rady Rozwoju.” Ponadto obecny Prezydent definiował cele powołania Rady oraz zwracał szczególną uwagę na pluralizm wśród grona eksperckiego Rady. Andrzej Duda podkreślał chęć współpracy z różnymi środowiskami oraz aspekt możliwości wyboru różnych rozwiązań dotyczących poszczególnych kwestii merytorycznych.

Prezydent Andrzej Duda powołał Nar- odową Radę Rozwoju 15 października 2015 roku.

Narodowa Rada Rozwoju dzieli się na 10 sekcji:
1. Gospodarka, praca, przed- siębiorczość;
2. Ochrona zdrowia;
3. Wieś, rolnictwo;
4. Samorząd, polityka spójności;
5. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
6. Bezpieczeństwo, obronność;
7. Polityka zagraniczna;
8. Nauka, innowacje;
9. Edukacja, młode pokolenie, sport;
10. Polityka społeczna, rodzina.

W skład każdej z sekcji wchodzą eksper- ci, praktycy oraz teoretycy wywodzący się z różnych środowisk.

Koordynatorami poszczególnych sekcji są:
Gospodarka, praca, przedsiębiorczość – Marek Chrzanowski
Ochrona zdrowia – Piotr Czauderna
Wieś, rolnictwo – Barbara Fedyszak Radziejowska
Samorząd, polityka spójności – Jerzy Kwieciński
Kultura, tożsamość narodowa, polity- ka historyczna – Andrzej Nowak
Bezpieczeństwo, obronność – Prze- mysław Żurawski vel Grajewski
Polityka zagraniczna – Andrzej Przyłęb- ski
Nauka, innowacje – Artur H. Świergiel
Edukacja, młode pokolenie, sport -Andrzej Waśko
Polityka społeczna, rodzina – Marek Rymsza

”Ze strony Kancelarii Prezydenta RP prace Rady będzie koordynował Sekre- tarz NRR. Funkcję tę sprawuje Maciej Łopiński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a wsparcie organiza- cyjne zapewnia Biuro do Spraw Nar- odowej Rady Rozwoju.”

Cały skład Narodowej Rady Rozwoju dostępny jest tutaj. Do tej pory odbyło się sześć posiedzeń NRR oraz 11 spotkań sekcji, w tym pierwsze spotkania sekcji:
– „Gospodarki, pracy, przedsiębiorc- zości”,
– „Samorządu, polityki spójności”,
– „Polityki zagranicznej”,
– „Polityki społecznej, rodziny”(oraz spotkanie sekcji z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską i kierownictwem Ministerstwa. Na spotkaniu zaprezentowana została opinia sekcji dotycząca projektu Ustawy o pomocy państwa w wychowa- niu dzieci. Projekt ustawy był podstawą rządowego programu 500+.),-“Ochrony Zdrowia”,

– oraz pięć spotkań sekcji “Wieś i Rol-nictwo” (opisy spotkań: 1, 2, 3, 5).

Ostatnie posiedzenie NRR pod tytułem: „Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje społeczne, współodpowiedzialność” mi- ało miejsce 19 maja 2016 r. Meryto- ryczne podsumowanie VI posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Narodowa Rada Rozwoju spotkała się również 20 listopada 2015 roku pod- czas drugiego posiedzenia poświę- conego polityce klimatyczno-energety- cznej. Podczas spotkania prezydent wskazywał na ustalenia z Kioto jako kwestii priorytetowej w dyskusji na temat klimatu. Andrzej Duda zwrócił również uwagę na bogate zasoby węgla, który powinien być podstawowym surow- cem energetycznym. Poruszane były zarówno tematy dotyczące suweren- ności energetycznej i ochrony klimatu, jak i konkurencyjności gospodarek.

Ponadto NRR spotykała się m.in.:

– 27 listopada 2015 roku podczas de- baty z przedstawicielami NRR na tem- at barier i wyzwań podczas wdrażania projektów innowacyjnych w Polsce,

– 30 grudnia 2015 roku podczas zgro- madzenia Zespołu Koordynacyjnego NRR,
– 7 kwietnia 2016 na seminarium „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych”, – 7 czerwca 2016 roku podczas debaty z profesorem Reuvenem Bren- nerem (profesor zarządzania, wykład- owca na McGill University w Montre- alu. Współczesny myśliciel i ekono- mista. Specjalista w zakresie innowacji i rynków finansowych). Współorgani- zatorami spotkania były Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Program „Polska – mój dom”

Obietnica stworzenia programu “Polska mój dom” pojawiła się na konwencji programowej Andrzeja Dudy. Ponadto, jak podają media, 1 maja został opublikowany spot wyborczy, w którym powtarza on swoją obietnicę. Film nie jest już dostępny w serwisie Youtube. W spocie Andrzej Duda tak miałprzed-stawiać cechy programu: “To będą preferencjedlaprzedsiębior- ców,którzybędą młodych ludzi za-trudniali. To będzie system pref- erencji dla młodych ludzi, którzy będą mieli pomysł i będą chcieli otworzyć działalność gospo-darczą”.

Na oficjalnej stronie Prezydenta nie ma informacji o pracach nad programem.

Obietnica stworzenia programu “Polska mój dom” pojawiła się na konwencji programowej Andrzeja Dudy. Ponadto, jak podają media, 1 maja został opublikowany spot wyborczy, w którym powtarza on swoją obietnicę. Film nie jest już dostępny w serwisie Youtube. W spocie Andrzej Duda tak miałprzed-stawiać cechy programu: “To będą preferencjedlaprzedsiębior- ców,którzybędą młodych ludzi za-trudniali. To będzie system pref- erencji dla młodych ludzi, którzy będą mieli pomysł i będą chcieli otworzyć działalność gospo-darczą”.

Na oficjalnej stronie Prezydenta nie ma informacji o pracach nad programem. Funkcjonuje natomiastNarodowa Rada Rozwoju, której jed- ną z sekcji jest “Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”, lecz nie ma infor- macji o tym, aby pracowała ona nad programem, który opisywał w kam- panii Andrzej Duda.

Wystosowaliśmy wniosek o dostęp do informacji publicznej do Kancelarii Prezydenta RP o stan prac nad pro- gramem, jednak do chwili publikacji raportu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

System emerytalny dla osób zajmujących się domem i wychowujących dzieci

Andrzej Duda obiecał stworzenie systemu emerytalnego dla osób, które nie pracują zawodowo, ale zajmują się domem i wychowywaniem dzieci.Według danych GUS osób biernych zawodowo (w wieku produkcyjnym), nieposzukujących pracy z powodu opieki nad domem i rodziną, było w ostatnim kwartale 2015 roku około 1,5 mln, z czego aż 1,2 mln stanowiły kobiety.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje specjalnych świadczeń emerytalnych dla osób niepracujących zajmujących się na stałe domem. Osoby takie mogą liczyć na otrzymywanie emerytury, o ile osiągną odpowiedni

Andrzej Duda obiecał stworzenie systemu emerytalnego dla osób, które nie pracują zawodowo, ale zajmują się domem i wychowywaniem dzieci.Według danych GUS osób biernych zawodowo (w wieku produkcyjnym), nieposzukujących pracy z powodu opieki nad domem i rodziną, było w ostatnim kwartale 2015 roku około 1,5 mln, z czego aż 1,2 mln stanowiły kobiety.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje specjalnych świadczeń emerytalnych dla osób niepracujących zajmujących się na stałe domem. Osoby takie mogą liczyć na otrzymywanie emerytury, o ile osiągną odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy.

Prawo do otrzymywania emerytury minimalnej (wynoszącej obecnie 880,45 zł miesięcznie) przysługiwało, gdy ubezpieczony udowodnił swój okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn (okres nieskładkowy nie może jednak wynieść więcej niż 1/3 okresu składkowego). Od 2013 roku, czyli po wej- ściu w życie nowelizacji ustawy, okres składkowy i nieskładkowy u kobiet jest wydłużany i w 2022 roku ma wynieść 25 lat.

Do tej pory nie podjęto żadnych działań prowadzących do stworzenia systemu emerytal- nego dla osób niepracujących a zajmujących się na stałe domem. Andrzej Duda złożył 30 listopada 2015 roku projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak dotyczy on obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Likwidacja VAT na ubranka dziecięce

28 lutego 2015 roku kandydat na Prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda zawarł pisemną umowę programową. Umowa składała się z czterech filarów programu wyborczego kandydata PiSu. Pierwszym z filarów wyborczych była rodzina. Andrzej Duda zobowiązał się do likwidacji VAT na ubranka dziecięce.

Do stycznia 2010 r. stawka podatkowa VAT na ubranka niemowląt i buty dziecięce wynosiła 7%. Preferencyjna 7-procentowa stawka VAT wzrosła o 1 punkt procentowy i obowiązywała do końca 2011 r. Od stycznia 2012 roku VAT na te artykuły wzrósł o 15 punktów procentowych i obecnie wynosi

28 lutego 2015 roku kandydat na Prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda zawarł pisemną umowę programową. Umowa składała się z czterech filarów programu wyborczego kandydata PiSu. Pierwszym z filarów wyborczych była rodzina. Andrzej Duda zobowiązał się do likwidacji VAT na ubranka dziecięce.

Do stycznia 2010 r. stawka podatkowa VAT na ubranka niemowląt i buty dziecięce wynosiła 7%. Preferencyjna 7-procentowa stawka VAT wzrosła o 1 punkt procentowy i obowiązywała do końca 2011 r. Od stycznia 2012 roku VAT na te artykuły wzrósł o 15 punktów procentowych i obecnie wynosi 23% (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

Do tej pory w Sejmie złożonych zostało pięć interpelacji z zapytaniem o działania podjęte przez rząd w celu obniżenia VAT na ubranka dziecięce (oznaczonych kolejno numerami: 1343, 4351, 1636, 2841 oraz 2064).

Ostatnia odpowiedź na interpelację datowana jest na lipiec 2016 roku (odpowiedź na interpelację 4351). Wskazuje ona, że obniżenie stawki VAT na ubranka dziecięce możliwe będzie w ramach unijnej polityki modernizującej stawki VAT, a polityka ta znajduje się obecnie w fazie dyskusji.

Prezydent RP Andrzej Duda nie podjął do tej pory żadnych działań mających na celu obniżenie lub likwidację VAT na ubranka dla niemowląt i obuwia dziecięcego.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Niezrealizowana

Złożenie projektu ustawy o 6-latkach dla rocznika 2009

Obietnica Andrzeja Dudy koncentrowała się na konieczności wniesienia projektu, który byłby okrojoną w czasie regulacją obejmującą wyłącznie dzieci urodzone w 2009 roku.Miała ona więc, w razie realizacji, umożliwić rodzicom sześciolatków z roku szkolnego 2015/16 nieposyłanie ich do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Prezydencki projekt, znoszący obowiązek szkolny dla dzieci z rocznika 2009 w roku szkolnym 2015/16 musiałby zostać złożony do 1 września 2015 roku (rozpatrując wyłącznie konieczność wniesienia projektu bez konieczności przejścia całej ścieżki legislacyjnej). Taka inicjatywa nie

Obietnica Andrzeja Dudy koncentrowała się na konieczności wniesienia projektu, który byłby okrojoną w czasie regulacją obejmującą wyłącznie dzieci urodzone w 2009 roku.Miała ona więc, w razie realizacji, umożliwić rodzicom sześciolatków z roku szkolnego 2015/16 nieposyłanie ich do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Prezydencki projekt, znoszący obowiązek szkolny dla dzieci z rocznika 2009 w roku szkolnym 2015/16 musiałby zostać złożony do 1 września 2015 roku (rozpatrując wyłącznie konieczność wniesienia projektu bez konieczności przejścia całej ścieżki legislacyjnej). Taka inicjatywa nie została jednak ze strony Prezydenta RP podjęta.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Fundusz wsparcia zatrudnienia i fundusz wsparcia młodych przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została opracowana jeszcze przez posłów Sejmu VII kadencji. Została ona przyjęta na posiedzeniu 25 września 2015 roku, a “za” głosowało 400 z 409 obecnych na sali parlamentarzystów.

26 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą refundacji kosztów zatrudniania młodych ludzi do 30. roku życia. Pozwoli to na około 100 tys. młodych ludzi na zdobycie zatrudnienia. Refundacja weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu na jego re- alizację zabezpieczone zostaną środk

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została opracowana jeszcze przez posłów Sejmu VII kadencji. Została ona przyjęta na posiedzeniu 25 września 2015 roku, a “za” głosowało 400 z 409 obecnych na sali parlamentarzystów.

26 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą refundacji kosztów zatrudniania młodych ludzi do 30. roku życia. Pozwoli to na około 100 tys. młodych ludzi na zdobycie zatrudnienia. Refundacja weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu na jego re- alizację zabezpieczone zostaną środki Funduszu Pracy w kwocie 3.000 mln zł.

Do tej pory nie została podjęta przez głowę państwa żadna inicjatywa na rzecz powołania funduszu wsparcia zatrudnienia bądź młodych pracodawców.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Polska Szkoła Dyplomacji

Utworzona w 2002 roku przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Akademia Dyplo- matyczna została w 2005 roku włączona w struktury Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (PISM) – państwowego Instytutu, którego dyrektora powołuje premier, a w 2013 roku zmieniła nazwę na Akademia PISM.

Akademia oferuje kursy i szkolenia z zakresu stosunków międzynarodowych i dy- plomacji przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej. W latach 2013-2016 szkolenie młodych dyplomatów w ramach aplikacji dyplomaty- czno-konsularnej prowadził utworzony przez ministra Radosława Sikorskiego PolskiIns

Utworzona w 2002 roku przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Akademia Dyplo- matyczna została w 2005 roku włączona w struktury Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (PISM) – państwowego Instytutu, którego dyrektora powołuje premier, a w 2013 roku zmieniła nazwę na Akademia PISM.

Akademia oferuje kursy i szkolenia z zakresu stosunków międzynarodowych i dy- plomacji przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej. W latach 2013-2016 szkolenie młodych dyplomatów w ramach aplikacji dyplomaty- czno-konsularnej prowadził utworzony przez ministra Radosława Sikorskiego PolskiInstytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Ministerstwie Spraw Za- granicznych, znajdujący się obecnie w likwidacji. Instytut kształcił również dyplo- matów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Za- granicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Polskiego Instytutu Dyplo- macji imienia Ignacego Jana Paderewskiego od 1 października 2016 r. jego zadania przejmie komórka organizacyjna MSZ właściwa w sprawach szkolenia. Przyczyny likwidacji wyjaśnił wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak w odpowiedzina interpelację posła Norberta Obryckiego. Wynika z niej m.in., iż w strukturach MSZ utworzona zostanie jednostka pod nazwą “Akademia Dyplomatyczna”, która będzie realizować dotychczasowe zadania Instytutu.

Trudno ocenić, czy tworzona Akademia Dyplomatyczna będzie realizować zakładane przez Prezydenta Andrzeja Dudę cele Polskiej Szkoły Dyplomacji, jednak powstaje ona z decyzji Ministra Spraw Zagranicznych i w ścisłych strukturach organizacyjnych Ministerstwa.

Nie udało nam się dotrzeć do informacji wskazujących na działania podjęte przez Prezydenta Andrzeja Dudę na rzecz powołania Polskiej Szkoły Dyplomacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Częściowo zrealizowana

Przywrócenie prokuratury pod kontrolę rządu

Postulat o przywróceniu Prokuratury Generalnej pod kontrolę Rządu RP był wypowiadany na wystąpieniach podczas ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. Głównym celem było przywrócenie sposobu funkcjonowania Prokuraty Generalnej z lat 1990-2010, kiedy to stanowisko prokuratora generalnego funkcjonowało zespolone ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości, oraz zastąpienie przepisów obowiązują- cych od 1985 roku.

Poselski projekt ustawy o prokuraturze został przygotowany przez Prawo i Spraw- iedliwość, zaś Sejm uchwalił ustawę 28 stycznia 2016 roku w przeważającej mierze głosami członków PiS

Postulat o przywróceniu Prokuratury Generalnej pod kontrolę Rządu RP był wypowiadany na wystąpieniach podczas ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. Głównym celem było przywrócenie sposobu funkcjonowania Prokuraty Generalnej z lat 1990-2010, kiedy to stanowisko prokuratora generalnego funkcjonowało zespolone ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości, oraz zastąpienie przepisów obowiązują- cych od 1985 roku.

Poselski projekt ustawy o prokuraturze został przygotowany przez Prawo i Spraw- iedliwość, zaś Sejm uchwalił ustawę 28 stycznia 2016 roku w przeważającej mierze głosami członków PiS (233 z 236). Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2016 roku i finalnie ustawa weszła w życie 4 marca 2016 roku.

Ustawa określa powołanie Prokuratury Krajowej w miejsce Prokuratury Generalnej. Dokument wprowadza w życie również zespolone stanowisko ministra sprawiedliwoś- ci oraz prokuratora generalnego oraz powstanie Prokuratur Regionalnych w miejsce Prokuratur Apelacyjnych. Ustawa likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierown- iczych w prokuraturze. Dzięki skróceniu czasu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury skróceniu uległ również proces awansu, co stwarza warunki do rozwoju i promocji zdolnych prokuratorów. W Prokuraturze Krajowej powstał Wydział Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie zajęcie się przestępstwami popełnionymiprzez prokuratorów, sędziów i asesorów. Powstała też Krajowa Rada Prokuratorów przy urzędzie Prokuratora Generalnego w miejsce zlikwidowanej Krajowej Rady Prokuratury.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Rada Przedsiębiorczości

Polska Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana w połowie maja 2016 roku przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Konfederację Lewiatan, Polską Radę Biznesu, Pracodawców RP i Związek Rzemiosła Polskiego. Tym samym Prezydent RP nie był jednym z podmiotów inicjujących jej działalność. Celem Rady jest współpraca przy realizacji tzw. “planu Morawieckiego”. Pierwsza rada działała podczas rządów Leszka Millera i przyczyniła się do uchwalenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz obniżki CIT.

Nie dotarliśmy do informacji o tworzeniu Rady przez Prezydenta, lub o uczest

Polska Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana w połowie maja 2016 roku przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Konfederację Lewiatan, Polską Radę Biznesu, Pracodawców RP i Związek Rzemiosła Polskiego. Tym samym Prezydent RP nie był jednym z podmiotów inicjujących jej działalność. Celem Rady jest współpraca przy realizacji tzw. “planu Morawieckiego”. Pierwsza rada działała podczas rządów Leszka Millera i przyczyniła się do uchwalenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz obniżki CIT.

Nie dotarliśmy do informacji o tworzeniu Rady przez Prezydenta, lub o uczestnictwie Prezydenta w Radzie wspomnianej wyżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Bezpłatne przedszkola

Zespołowi Demagog.PL nie udało się dotrzeć do informacji potwierdzających podjęcie działań mających na celu wprowadzenie bezpłatnego systemu przedszkoli publicznych.

W trakcie realizacji

Przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum

Kwestia reformy systemu oświaty podnoszona była zarówno w kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Dudy, jak i w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. W obu przy- padkach sygnalizowano, że priorytetem będzie zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (deklarowano, że decyzję o posłaniu dziecka sześcioletniego do szkoły możliwe będzie na wniosek rodziców) i dyskusja nad losem gimnazjów (mówiono o ich stopniowym „wygaszaniu” i likwidacji).

3 lutego 2016 roku na konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Anna Za- lewska przedstawiła, w jaki sposób będzie wyglądała ogólnopolska debata zw

Kwestia reformy systemu oświaty podnoszona była zarówno w kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Dudy, jak i w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. W obu przy- padkach sygnalizowano, że priorytetem będzie zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (deklarowano, że decyzję o posłaniu dziecka sześcioletniego do szkoły możliwe będzie na wniosek rodziców) i dyskusja nad losem gimnazjów (mówiono o ich stopniowym „wygaszaniu” i likwidacji).

3 lutego 2016 roku na konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Anna Za- lewska przedstawiła, w jaki sposób będzie wyglądała ogólnopolska debata związana ze zmianami w systemie edukacji – „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Jej zakończenie zapowiedziała na ostatnie dni czerwca, tak aby we wrześniu pow- stał gotowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

21 czerwca 2016 roku miało miejsce posiedzenie sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził wtedy, że: „należy zmienić formułę dotychczasowego gimnazjum. To jest moje osobiste głębokie przekonanie. Ja uważam, że należy je albo wydłużyć, albo zlikwidować”. PAD wyraził wtedy przekonanie, że najlepszym wyjściem byłoby stworzenie systemu: cztery – cztery – cztery, czyli 4-letnia szkoła podstawowa, 4-let- nie gimnazjum, 4-letnie liceum.

27 czerwca 2016 roku w Toruniu miało miejsce podsumowanie kilkumiesięcznej de- baty o zmianach systemu edukacji. Największe zainteresowanie wzbudziły propozy- cje zmian w strukturze szkolnictwa, będące zapowiedzą realizacji obietnic wybor- czych o likwidacji gimnazjów, czyli powrotu do stanu sprzed 1999 roku (sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazjum i trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna:liceum, trzy- lub czteroletnie technikum oraz dwu- lub trzyletnie szkoły zawodowe zostały wprowadzone na mocy ustawy z 8 stycznia 1999 roku), czyli przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum.

Zmianę tę argumentowano przede wszystkim problemami związanymi z niżem de- mograficznym. Jako główne cele wskazywano:
– uratowanie potencjału polskiej edukacji (szkoły, budynki, nauczyciele, doświad- czenie, centra lokalnej kultury),

– dokonanie zmian programowych, tak aby stworzyć system oświatowy na miaręXXI wieku,
– powrót do idei liceum ogólnokształcącego w miejsce “kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego”. W rezultacie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe (trzy lata nauczania zintegrowanego i trzy lata, gdzie kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów prowadzonych przez specjalistów przedmiotowych) i trzyletnie gimnazja miałyby być zastąpione przez szkołę powszechną, obejmującą klasy I-VIII z edukacją wczes- noszkolną w klasach I-IV. Wskazywano, że pozwoli to na uratowanie wielu małych szkół podstawowych przed skutkami niżu demograficznego (według prognoz liczba uczniów szkół podstawowych, pomimo obowiązku szkolnego dla dziecka 6-letniego w roku 2016, w roku 2022 będzie mniejsza o 12% [308 tys. uczniów] od tej z roku 2005).

Głównym argumentem przemawiającym za likwidacją gimnazjów był drastyczny spadek liczby uczniów przy jednoczesnym wzroście liczby gimnazjów. Według danych w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2015/2016 było ich 7866, nato- miast w roku szkolnym 2006/2007 działalność oświatową na poziomie gimnazjów prowadziło 380 szkół dla dzieci i młodzieży, w których uczyło się 102,4 tys. gim- nazjalistów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym przybyły 3 gimnazja, ale łączna liczba gimnazjalistów była o 5,6 tys. osób [o 5,2%] mniejsza niż rok wcześniej, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 działało 7 635 gimnazjów (o 0,3% więcej niż w poprzednim roku szkolnym), uczęszczało do nich 1,1 mln uczniów (o 2,9% mniej w porównaniu z rokiem szkolnym 2013/2014 oraz 34,7% mniej w stosunku do roku szkolnego 2003/2004). Sytuacja ta niejednokrotnie doprowadzała do powstawania trudności w finansowaniu gimnazjów, gdyż od roku szkolnego 2005/06 liczba uczniów gimnazjów systematycznie spada, zmniejszając się o ok. 33% w roku szkolnym 2016/17, natomiast liczba etatów nauczycieli tablicowych w tym samym okresie zmniejszyła się o ok. 13%. Po wprowadzeniu proponowanych zmian w oświacie szkoła powszechna dzieliłaby się na klasy I-IV (poziom podstawowy) i klasy V-VIII (poziom gimnazjalny).
Szkoła ponadgimnazjalna (licea, licea profilowane, technika, szkoły zawodowe) do tej pory trwała od 2 do 4 lat, natomiast obecnie proponuje się, by docelowo wyglą- dała ona następująco:

– liceum ogólnokształcące (klasy I-IV),
– technikum (klasy I-V),
– szkoła branżowa (stopień I – klasy I-III, stopień II – klasy I-II).

Według MEN zmiana ta jest konieczna, gdyż szkoła ponadgimnazjalna została realnie skrócona do dwóch lat, a koncentracja godzin w przedmiotach rozszerzonych uniemożliwia ich normalną realizację w ciągu dwóch skróconych lat, a ponadto 26 z 37 Rektorów Szkół wyższych wyraziło negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów – wskazując na zbyt krótki czas nauki w liceum. Do proponowanych zmian z dużym dystansem odnosi się Związek Nauczycielstwa Polskiego i duża część środowisk związanych z oświatą.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapowiadany jest na wrzesień 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Likwidacja systemu testowego

Likwidacja systemu testowego to jedna z obietnic wyborczych Andrzeja Dudy z zakresu edukacji. Przeczytać o niej możemy między innymi na profilu obecnego Prezydenta na Facebooku. Mowa tutaj oczywiście o najważniejszych egzaminach, jakim polscy uczniowie stawiają czoła, czyli: sprawdzian szóstoklasisty oraz egzaminy: gimnaz- jalny, maturalny i zawodowy.

Pierwszy z nich to sprawdzian szóstoklasisty. Jego historia rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy to został wprowadzony. Jest on pokłosiem programu czterech reform przeprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka. Sprawdzian ten obejmuje wiadomości i um

Likwidacja systemu testowego to jedna z obietnic wyborczych Andrzeja Dudy z zakresu edukacji. Przeczytać o niej możemy między innymi na profilu obecnego Prezydenta na Facebooku. Mowa tutaj oczywiście o najważniejszych egzaminach, jakim polscy uczniowie stawiają czoła, czyli: sprawdzian szóstoklasisty oraz egzaminy: gimnaz- jalny, maturalny i zawodowy.

Pierwszy z nich to sprawdzian szóstoklasisty. Jego historia rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy to został wprowadzony. Jest on pokłosiem programu czterech reform przeprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka. Sprawdzian ten obejmuje wiadomości i umiejętności ujęte w odpowiedniej podstawie programowej. Sprawdzian podzielony był na dwie części: pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, druga natomiast – zadania z języka obcego nowożytnego. Jak możemy przeczytać nastronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.”. Jednak zgodnie z decyzją Sejmu z 23 czerwca egzamin ten zostanie zlikwidowany od 1 września 2016 roku.

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości ujęte w podstawie programowej. Składa się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Każda część posiada zadania zamknięte. Historia egzaminu gim- nazjalnego również sięga programu czterech reform. System gimnazjalny prawdopodobnie niedługo dobiegnie końca, zgodnie z propozycjami ministerstwa edukacji gimnazja zostaną zastąpione przez 8-letnie szkoły podstawowe oraz 4- letnie szkoły średnie.

Egzamin maturalny wprowadzony był w myśl reformy edukacji z 1999 roku. Ostatnie zmiany zaczęły obowiązywać od roku szkolnego 2014/2015. Uczeń ma obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów w formie ustnej: z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. Ponadto obowiązkowe są również: trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Uczeń ma również obowiązek napisać jeden egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przed- miotu dodatkowego. Egzaminy pisemne na obu poziomach składają się z pytań o charakterze zarówno zamkniętym, jak i otwartym. Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących na egzaminie zawarty jest w podstawie programowej.

Egzamin zawodowy adresowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół technicznych i zawodowych. Ostatnie zmiany w zakresie funkcjonowania egza- minu weszły w życie 1 września 2012 roku. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Cześć pisemna trwa 60 minut i składa się z 40 pytań testowych.

Wszystkie wyżej wymienione egzaminy są zwieńczeniem pewnego etapu w karierze edukacyjnej obywatela Polski. Każdy z nich posiada część zamkniętą. Dotychczas zlikwidowano sprawdzian szóstoklasisty. Jest to zgodne z obietnicą Prezydenta Andrzeja Dudy. Równocześnie trzeba pamiętać o reformie systemu edukacji i likwidacji szkół gimnazjalnych. Jednak obecnie nie zostały podjęte jakiekolwiek kroki w celu reformy pozostałych egzaminów.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Gabinet lekarski i stomatologiczny w każdej szkole

Jest to obietnica wyborcza obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy, powtórzona także przez ówczesną kandydatkę na urząd premiera Beatę Szydło w programie emitowanym 13.10.2015 r. na antenie TVP Info. Prawo dzieci i młodzieży do świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe regulacje doty- czące gwarantowanych przez państw

Jest to obietnica wyborcza obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy, powtórzona także przez ówczesną kandydatkę na urząd premiera Beatę Szydło w programie emitowanym 13.10.2015 r. na antenie TVP Info. Prawo dzieci i młodzieży do świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe regulacje doty- czące gwarantowanych przez państwo świadczeń dla dzieci i młodzieży zawarte są w następujących aktach wykonawczych: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego orazrozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Informację o stanie prac nad realizacją powyższej obietnicy można znaleźć wodpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Warczyńskiego nainterpelację nr 2299 posła Grzegorza Furgo z 5 kwietnia 2016 roku.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 3 grudnia 2015 r. określiło priorytet ”Wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego”. W celu realizacji tego priorytetu MinisterZdrowia na mocy zarządzenia z 23 marca 2016 roku powołał „Zespół do opracow- ania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej”, którego zadaniem jest przygotowanie strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, która posłuży do przygotowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Kierunki zmian, w tym również kwestie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz sposobu jej finansowania ze środków publicznych, będzie określała nowa ustawa.

Odnośnie opieki stomatologicznej Minister Zdrowia na mocy zarządzenia z 2 czerw- ca 2016 r. powołał „Zespół do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci”, którego zadaniem będzie opracowanie m. in. koncepcji stomatologicznej opieki zdrowotnej nad dziećmi oraz koncepcji jej wdrożenia.

Koszty finansowe rozwiązań dotyczących opieki stomatologicznej i medycznej zostaną oszacowane w trakcie prac przedmiotowych zespołów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Częściowo zrealizowana

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Przepisy regulujące bankowy tytuł egzekucyjny (potocznie zwany b.t.e.) zawarte były w art. 96 – 98 ustawy Prawo Bankowe.

Poselski projekt nowelizujący ustawę wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2015 r.Zostały w nim uwzględnione przepisy (art. 1 ust. 4) uchylające art 96-98 ustawyPrawo Bankowe. Wcześniej, 14 kwietnia, pięcioosobowy skład Trybunału Kon- stytucyjnego podważył zgodność z art. 32 Konstytucji art. 96 i 97 ustawy Prawo Bankowe i orzekł utratę przez nie mocy obowiązującej z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niek- tórych innych

Przepisy regulujące bankowy tytuł egzekucyjny (potocznie zwany b.t.e.) zawarte były w art. 96 – 98 ustawy Prawo Bankowe.

Poselski projekt nowelizujący ustawę wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2015 r.Zostały w nim uwzględnione przepisy (art. 1 ust. 4) uchylające art 96-98 ustawyPrawo Bankowe. Wcześniej, 14 kwietnia, pięcioosobowy skład Trybunału Kon- stytucyjnego podważył zgodność z art. 32 Konstytucji art. 96 i 97 ustawy Prawo Bankowe i orzekł utratę przez nie mocy obowiązującej z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niek- tórych innych ustaw została przyjęta przez Sejm większością 374 posłów głosu- jących “za”.

26 października prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Program biliona 400 mld zł na inwestycje

Program inwestycyjny i uruchomienie na jego realizację 1 400 mld zł pojawia się już wprogramie PiS z 2014 r., jak i w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z 2015 r. Jego zapowiedź znajdziemy też na konwencji Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”. Andrzej Duda utworzenie takiego programu wpisał do swojej umowy programowej w ramach filaru praca. Temat ten pojawił się także w exposé Beaty Szydło, która zapowiedziała: “To właśnie projekt biliona złotych na rozwój, o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Podsumowanie możliwości, o których mówimy, daje nawet sumę większą niż bilion. Bilion to sy

Program inwestycyjny i uruchomienie na jego realizację 1 400 mld zł pojawia się już wprogramie PiS z 2014 r., jak i w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z 2015 r. Jego zapowiedź znajdziemy też na konwencji Prawa i Sprawiedliwości “Myśląc Polska”. Andrzej Duda utworzenie takiego programu wpisał do swojej umowy programowej w ramach filaru praca. Temat ten pojawił się także w exposé Beaty Szydło, która zapowiedziała: “To właśnie projekt biliona złotych na rozwój, o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej. Podsumowanie możliwości, o których mówimy, daje nawet sumę większą niż bilion. Bilion to symbol. Symbol wielkiego przedsięwzięcia”.

Emanacją tych zapowiedzi jest przedstawiony 16 lutego 2016 r. przez MateuszaMorawieckiego plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w którym jednym z pięciu filarów “silnej polskiej gospodarki” jest wykorzystanie kapitału dla rozwoju. W pro- gramie wyszczególniono środki, które są dostępne w ramach potencjału inwesty- cyjnego spółek Skarbu Państwa (75-150 mld zł), ujęto środki na lokatach zgromad- zone przez polskie firmy (do 230 mld zł); potencjał kredytowy sektora bankowego ma udostępnić do 90 mld zł. Zapowiedziano utworzenie funduszu rozwojowego dysponującego środkami od 75 do 120 mld zł, a także utworzenie programów roz- wojowych (65-100 mld zł). Istotnym elementem programu inwestycyjnego są środki pochodzące z funduszy unijnych w kwocie ok. 480 mld zł, a także programy reali- zowane przez instytucje międzynarodowe (50-80 mld zł). Łącznie daje to kwotę do 1230 mld zł. Plan ten został przyjęty przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r.

Realizacja:

– 13 kwietnia 2016 przekształcono Polskie Inwestycje Rozwojowe w Polski FunduszRozwoju, który ma integrować działania takich instytucji jak KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP;

– 10 czerwca 2016 Sejm przyjął zmiany dające obecnemu Ministrowi Rozwoju uprawnienia nadzoru nad niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki, Urzędem Zamówień Publicznych, a także nad BGK. Ustawa weszła w życie 30 czerwca br.;

– 29 lipca 2016 Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Uniemożliwienie odrzucenia projektu obywatelskiego ustawy przed drugim czytaniem

Ustawa obecnie regulująca obywatelską inicjatywę ustawodawczą, czyli procedurę składania projektów ustaw przez obywateli, zakłada jedynie zebranie przynajmniej 100 000 podpisów, natomiast w żaden sposób nie odwołuje się do 1% osób uprawnionych do głosowania ani do liczby czytań w Sejmie. Oznacza to, że niezależnie od ilości złożonych podpisów ustawa może być odrzucona już w pierwszym czytaniu, tak jak stało się to m.in. w wypadku tzw. ustawy antyaborcyjnej z września ubiegłego roku.

Ze strony Prezydenta Andrzeja Dudy nie wpłynął natomiast do tej pory żaden projekt ustawy zmieniającej aktua

Ustawa obecnie regulująca obywatelską inicjatywę ustawodawczą, czyli procedurę składania projektów ustaw przez obywateli, zakłada jedynie zebranie przynajmniej 100 000 podpisów, natomiast w żaden sposób nie odwołuje się do 1% osób uprawnionych do głosowania ani do liczby czytań w Sejmie. Oznacza to, że niezależnie od ilości złożonych podpisów ustawa może być odrzucona już w pierwszym czytaniu, tak jak stało się to m.in. w wypadku tzw. ustawy antyaborcyjnej z września ubiegłego roku.

Ze strony Prezydenta Andrzeja Dudy nie wpłynął natomiast do tej pory żaden projekt ustawy zmieniającej aktualne zasady i procedury. Ponadto, prace nad taką ustawą nie zostały nigdzie ogłoszone.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Częściowo zrealizowana

Obniżenie CIT dla mikroprzedsiębiorców

18 kwietnia 2015 r. Andrzej Duda zapowiedział obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców z 19% do 15% pod warunkiem, że będą one zatrudniały minimum trzech pracowników, którzy zarabialiby przynajmniej średnią krajową. Kwestia ta ponownie pojawiła się 18 listopada 2015 r. w exposé Premier Beaty Szydło, która zapowiedziała obniżenie podatku dla małych przedsiębiorstw z 19% do 15%, jednak bez dodatkowych warunków.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został złożony 24 czerwca 2016 r. Główna zmia

18 kwietnia 2015 r. Andrzej Duda zapowiedział obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców z 19% do 15% pod warunkiem, że będą one zatrudniały minimum trzech pracowników, którzy zarabialiby przynajmniej średnią krajową. Kwestia ta ponownie pojawiła się 18 listopada 2015 r. w exposé Premier Beaty Szydło, która zapowiedziała obniżenie podatku dla małych przedsiębiorstw z 19% do 15%, jednak bez dodatkowych warunków.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został złożony 24 czerwca 2016 r. Główna zmiana polega na obniżeniu podatku CIT z 19% do 15% dla przedsiębiorców, których obroty roczne nie przekraczają równowartości 1,2 mln euro oraz przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, o ile spełniają wymienione w ustawie warunki. Projekt ustawy nie warunkuje otrzymania ulgi ze względu na za- trudnienie trzech pracowników otrzymujących pensje co najmniej na poziomie średniej krajowej (jednocześnie nie odnosi się do żadnej innej liczby pracowników warunkujących obniżenie podatku). Projekt został przyjęty przez Sejm 22 lipca 2016 r. w trzecim czytaniu większością 439 głosów za, 0 przeciw oraz 3 głosami wstrzymu- jącymi się. Projekt ustawy czeka na podpis Prezydenta.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

2% PKB na naukę i badania

W ustawie budżetowej na 2016 rok na naukę przewidziano 8 263 287 tysięcy złotych. Stanowi to co prawda zwiększenie nakładów finansowych w stosunku do zeszłego roku o 5,9% (w 2015 roku było to 7 438 000 tysięcy złotych), jednak kwota ta stanowi w relacji do PKB jedynie 0,44 proc.

Wydatki państwa na naukę w stosunku do PKB wzrastają: z poziomu 0,39 proc. w 2014 roku i 0,42 proc. w 2015 roku.

Wzrost wydatków na naukę do 2 proc. PKB zapowiadał także rząd Ewy Kopacz. Deklarowano, że zostanie on osiągnięty w 2020 roku.

Bez podjętych działań

Odliczenie inwestycji w przedsiębiorstwo od podatku

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Wprowadziła ona między innymi nową ulgę podatkową związaną z działalnością badawczo-rozwojową. W rozumieniu ustawy działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmuja- ca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową kwal- ifikujące się do ulgi t

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Wprowadziła ona między innymi nową ulgę podatkową związaną z działalnością badawczo-rozwojową. W rozumieniu ustawy działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmuja- ca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową kwal- ifikujące się do ulgi to:

1. Płace i składki pracowników zatrudnionych w celu działalności badawczo-rozwo- jowej,
2. Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością badaw- czo-rozwojową,
3. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonanych na podstawie umowy przez jed- nostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
4. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
5. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Nowe zapisy umożliwiają w praktyce podwójny odpis wydatków badawczo-rozwo- jowych:

– Zaliczając wydatek w pełnej wysokości do kosztów podatkowych,
– Odliczając go od podstawy opodatkowania w ramach przewidzianego limitu:

– 30% – wydatki na płace i składki pracowników,
– 20% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, a 10% w przypadku dużych – pozostałe koszty wymienione wyżej w punktach 2-5.

Łącznie więc przedsiębiorstwa mogą odliczyć od 110 do 130% wydatków badawczo- rozwojowych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii wydatków.

Nową ulgę badawczo-rozwojową można jednak rozliczyć dopiero w rocznym zezna- niu podatkowym, co potwierdził w interpretacji z 23 maja 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Na terenie Śląska znajduje się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zgodnie zustawą okres działania oraz granice każdej z 14 funkcjonujących w Polsce Specjal- nych Stref Ekonomicznych ustala Rada Ministrów na drodze rozporządzenia. W ten sam sposób zmienia się okres działania strefy oraz jej granice.

Rząd Donalda Tuska wydał 23 lipca 2013 r. rozporządzenia przedłużające działanie wszystkich SSE do końca 2026 roku, w tym także Katowickiej Specjalnej Strefy Eko- nomicznej.

Ostatnie rozporządzenie rozszerzające obszar KSSE wydał również rząd Donalda Tuska 20 maja 2014 roku. W lutym 2015 Za

Na terenie Śląska znajduje się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zgodnie zustawą okres działania oraz granice każdej z 14 funkcjonujących w Polsce Specjal- nych Stref Ekonomicznych ustala Rada Ministrów na drodze rozporządzenia. W ten sam sposób zmienia się okres działania strefy oraz jej granice.

Rząd Donalda Tuska wydał 23 lipca 2013 r. rozporządzenia przedłużające działanie wszystkich SSE do końca 2026 roku, w tym także Katowickiej Specjalnej Strefy Eko- nomicznej.

Ostatnie rozporządzenie rozszerzające obszar KSSE wydał również rząd Donalda Tuska 20 maja 2014 roku. W lutym 2015 Zarząd KSSE przygotował projekt “4 Silesia (4S)”, mający na celu pow- iększenie KSSE o 900 ha. Rządowy program dot. tego projektu miał być gotowy na wiosnę 2015 roku, jednak od tego czasu Rada Ministrów nie wydała odpowiedniego rozporządzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Rzecznik klientów banków

W ramach Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonuje Departament Ochrony Klientów, do którego zadań należy m.in. “koordynowanie działań podejmowanych przez Urząd Komisji w zakresie polityki ochrony interesów odbiorców usług finansowych”. Zespołowi Demagog.pl nie udało się jednak dotrzeć do żadnych informacji na temat utworzenia stanowiska rzecznika klientów banków (bądź podobnego) od momentu objęcia urzę- du Prezydenta RP przez Andrzeja Dudę. Nie są również dostępne żadne informacje na temat jakichkolwiek działań dążących do utworzenia takiego stanowiska.

W ramach Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonuje Departament Ochrony Klientów, do którego zadań należy m.in. “koordynowanie działań podejmowanych przez Urząd Komisji w zakresie polityki ochrony interesów odbiorców usług finansowych”. Zespołowi Demagog.pl nie udało się jednak dotrzeć do żadnych informacji na temat utworzenia stanowiska rzecznika klientów banków (bądź podobnego) od momentu objęcia urzę- du Prezydenta RP przez Andrzeja Dudę. Nie są również dostępne żadne informacje na temat jakichkolwiek działań dążących do utworzenia takiego stanowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Pomoc dla frankowiczów

Projekt ustawy o o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki zaprezentowany został 2 sierpnia 2016 roku w trakcie konferencji prasowej, tego samego dnia wpłynął on do laski marszałkowskiej. Projekt ten jednak zakłada wyłącznie zwrot tzw. spreadów wszystkim, którzy zaciągnęli kredyty w walu- tach obcych, nie tylko frankowiczom. Jak tłumaczono w trakcie konferencji, odłożenie w czasie zapowiadanego przewalutowania kredytów podyktowane jest obecną sytuacją całego sektora bankowego w Unii Europejskiej. Jednocześnie wskazano, że nastąpi ono w odpowiednim czasie.

Projekt ustawy o o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki zaprezentowany został 2 sierpnia 2016 roku w trakcie konferencji prasowej, tego samego dnia wpłynął on do laski marszałkowskiej. Projekt ten jednak zakłada wyłącznie zwrot tzw. spreadów wszystkim, którzy zaciągnęli kredyty w walu- tach obcych, nie tylko frankowiczom. Jak tłumaczono w trakcie konferencji, odłożenie w czasie zapowiadanego przewalutowania kredytów podyktowane jest obecną sytuacją całego sektora bankowego w Unii Europejskiej. Jednocześnie wskazano, że nastąpi ono w odpowiednim czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub