Finansowanie

Informacje o finansowaniu, strukturze oraz statusie prawnym naszego Stowarzyszenia są jawne. Publikujemy nasze sprawozdania finansowe oraz opisujemy wszystkie źródła naszego finansowania, w tym realizowane przez nas granty, współprace komercyjne oraz partnerstwa z dużymi platformami internetowymi.

Finansowanie i majątek Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenie Demagog, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną (art. 1 Statutu).

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty;
 6. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Granty

Odporni na dezinformację. Warsztaty z fact-checkingu przed wyborami parlamentarnymi dla mediów lokalnych

Wysokość grantu: 74 310 USD Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2023

Razem z Google News Initiative stworzyliśmy cykl szkoleń dla dziennikarek i dziennikarzy mediów lokalnych. Celem programu szkoleniowego jest udzielenie wsparcia lokalnym ośrodkom medialnym w rozpoznawaniu i zwalczaniu dezinformacji przed wyborami parlamentarnymi. W ramach programu odbędzie się 20 warsztatów stacjonarnych w całej Polsce oraz 2 webinary. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konferencji w Warszawie oraz do współpracy z portalem demagog.pl. Działanie finansowane jest ze środków Google News Initiative.

Missing Children Europe

Wysokość grantu: 20 000 zł (kwota przeznaczona na działania partnerskie) Okres realizacji: lipiec 2023-wrzesień 2023

Co dwie minuty w Europie dochodzi do zaginięcia dziecka, oznacza to 250 000 zaginięć każdego roku. Dlatego Fundacja ITAKA oraz Stowarzyszenie Demagog jako partner rozpoczęły współpracę w ramach grantu Missing Children Europe, którego celem jest zbudowanie większej świadomości oraz promocja numeru 116 000.

AI-based antidote to disinformation online

Wysokość grantu: 104 500,00 EUR Okres realizacji: styczeń 2023-luty 2026

Rozprzestrzenianie się fake newsów (dezinformacji) w mediach społecznościowych wpływa na społeczeństwo w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Dezinformacja, definiowana jako celowe rozpowszechnianie błędnych informacji, w rzeczywistości szerzy się znacznie szybciej niż człowiek jest w stanie ją monitorować i analizować. W tym kontekście w ramach finansowanego przez UE projektu AI4TRUST zostanie opracowany hybrydowy system oparty na współpracy maszyny z człowiekiem oraz zaawansowanych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. Stanowić będzie to wsparcie dla pracowników mediów i decydentów w walce z dezinformacją. System ten umożliwi monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym licznych internetowych platform społecznościowych. Będzie filtrował szum społeczny i analizował treści multimedialne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne) i wielojęzyczne za pomocą nowatorskich algorytmów AI.

FAKE kNOw MORE

Wysokość grantu: 102 224,43 EUR Okres realizacji: styczeń 2023-czerwiec 2024

FAKE kNOw MORE to projekt z zakresu edukacji medialnej skierowany do edukatorów pracujących z młodzieżą z mniej uprzywilejowanych środowisk, w tym do pracowników placówek wsparcia dziennego. Realizowany jest z grantu przyznanego ze środków the European Media and Information Fund, zarządzanego przez the Calouste Gulbenkian Foundation. Liderem projektu jest Fundacja Szkoła z Klasą. Materiały edukacyjne wraz z metodyką opracowane w ramach projektu zostaną dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności w trzech państwach przez partnerów projektu: Fakescape (Czechy), Stowarzyszenie Smilemundo (Hiszpania), Stowarzyszenie Adfaber (Rumunia).

IFCN Climate Misinformation Grant Program

Wysokość grantu: 80 000,00 USD Okres realizacji: 31.05.2022 – 31.05.2023

W ramach dotacji z programu “Climate Misinformation Grant Program” finansowanego przez International Fact-Checking Network oraz Meta Platforms, Stowarzyszenie Demagog we współpracy z portalem Crazy Nauka oraz Grupą Defence24 zrealizuje projekt “Climate Factbot – an educational chatbot” (“Klimatyczny factbot – chatbot edukacyjny”). W ramach projektu powstanie chatbot edukacyjny oraz największa baza danych agregująca informacje z zakresu zmian klimatu w Polsce, stworzona przez ekspertów i dziennikarzy działających na rzecz przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej. Projekt ma na celu ograniczanie fałszywych informacji dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.

European Fact-Checking Standards Network

Wysokość grantu: 41,935 EUR w tym szacowany wkład organizacji 13,978 EUR Okres realizacji: 2022-2023

Projekt European Fact-Checking Standards Network jest inicjatywą mającą na celu połączenie organizacji zajmujących się fact-checkingiem i open-source intelligence (OSINT) w celu podjęcia dialogu i zdefiniowania standardów niezależności, przejrzystości oraz jakości metodologicznej i dziennikarskiej, które muszą przyświecać naszym wysiłkom w walce z dezinformacją.

Dyskusja ta zostanie przełożona na Kodeks Etyki Zawodowej dla europejskich organizacji zajmujących się weryfikacją faktów i OSINT.

Projekt ten jest częścią unijnego programu „Integralność mediów społecznościowych”.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy - Projekt Sektorowy

Wysokość grantu: 50 272,00 EUR Okres realizacji: 15.01.2021-31.12.2023

W ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG” Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog zrealizuje projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym, strażniczym. Projekt ma na celu wyposażenie przedstawicieli różnych typów organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji czy też przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Wysokość grantu: 54 000,00 EUR Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022

Stowarzyszenie Demagog w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG zrealizuje projekt “Fakty w debacie publicznej”. Projekt opiera się na działaniach fact-checkingowych służących podniesieniu jakości debaty publicznej oraz kampanii edukacyjnej, która ma na celu walkę z fałszywymi informacjami i naukę krytycznego myślenia.

W ramach działań powstanie 300 fact-checków, nagranych zostanie 30 odcinków podcastu z ekspertami oraz edukatorami, równolegle będą prowadzone działania edukacyjne w postaci kampanii edukacyjnej, warsztatów dla uczniów, studentów i seniorów. Ważnym elementem projektu będzie zaangażowanie obywatelskie w postaci monitoringu debaty publicznej oraz weryfikacji informacji. W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 100 nauczycieli, którzy zdobędą umiejętności fact- checkingowe niezbędne do pracy z uczniami i kształtowania umiejętności krytycznego myślenia.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 20 460 USD Okres realizacji: 01.07.2020-30.06.2021

Stowarzyszenie Demagog w latach 2020-2021 realizuje pt. “Akademia Fact-Checkingu –  warsztaty na temat edukacji medialnej dla szkół podstawowych”. Dzięki współpracy przeprowadzimy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 12 000 USD Okres realizacji: 29.08.2017-31.03.2018

Stowarzyszenie Demagog w roku 2017 realizowało z Ambasadą Stanów Zjednoczonych projekt pt. “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu. Podczas organizacji warsztatów podjęliśmy współpracę z ekspertami od medialnej manipulacji i fact-checkingu. Warsztaty realizowane były również w ramach współpracy z American Corners.

Fundacja Batorego

Wysokość grantu: 141 400 zł Okres realizacji: 1.04.2018-31.03.2019

Stowarzyszenie Demagog w 2017 roku otrzymało dotację w ramach umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach projektu rozbudowany zostanie portal Demagog.org.pl, a także powstanie strategia komunikacji oraz fundraisingu. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 60 miastach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Wysokość grantu: 275 600 zł Okres realizacji: 1.07.2018-31.12.2019

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Wolności przy projekcie „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 35 miastach.

Inne źródła finansowania

W tej części wymienione są niegrantowe źródła finansowania stanowiące powyżej 5% przychodów Demagoga w minionym roku.

 • Facebook: Od września 2019 roku jesteśmy członkiem Programu niezależnej weryfikacji treści Facebooka. W jego ramach zajmujemy się weryfikacją nieprawdziwych treści (artykułów, zdjęć, filmów) w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się fake newsów w mediach społecznościowych.
 • Kinzen: Od 2022 roku współpracujemy z firmą Kinzen, a także od tego samego roku kontynuujemy wsparcie zespołu od czasu jego przejęcia przez Spotify. Analizujemy potencjalnie szkodliwe treści i mowę nienawiści w języku polskim.

Przyjmując jakiekolwiek zewnętrzne źródło finansowania działalności Stowarzyszenia Demagog zastrzegamy, że nie ma ono żadnego wpływu na zakres merytoryczny naszej pracy.

Cała odpowiedzialność za dobór tematyczny naszych artykułów, a także przeprowadzany w nich proces analityczny, spoczywa wyłącznie na zespole redakcyjnym portalu Demagog.

 

Darowizny i składki członkowskie

Jedynym stałym dochodem naszego Stowarzyszenia są składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięczne, które stanowią jedynie minimalną część wpływów do budżetu organizacji. Aktualnie stowarzyszenie liczy 32 osoby.

 • Suma składek:

 • Suma darowizn:

 • 2018 1940 złotych

 • 2018 4331,80 złotych

 • 2019 1850 złotych

 • 2019 26499 złotych

 • 2020 1705 złotych

 • 2020 12952,34 złotych

 • 2021 2120 złotych

 • 2021 13645,75 złotych

 • 2022 2240 złotych

 • 2022 25852,39 złotych

Sprawozdania finansowe

Narzędzia i usługi 

W naszej pracy korzystamy z różnych rozwiązań technologicznych, do których mamy zapewniony preferencyjny dostęp.

Google WorkSpace

Działający w chmurze obliczeniowej pakiet zwiększający produktywność oraz oprogramowanie do pracy grupowej i oprogramowanie oferowane przez Google na zasadzie bezpłatnej subskrypcji.

Slack

Narzędzie internetowe oparte na chmurze, zawierające zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Aplikacja pełni rolę komunikatora internetowego umożliwiającego komunikację tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania multimediów. Bezpłatny dostęp do pakietu premium.

Canva

Narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych. Bezpłatny dostęp do narzędzia w wersji premium.

Amazon Web Service

Platforma chmurowa oraz hostingowy serwis internetowy, będący jednostką zależną firmy Amazon. 25 000$ na usługi AWS ważne do końca czerwca 2024 roku oraz 5 000 $ na Support Biznesowy.

NapoleonCat

Zestaw narzędzi do zarządzania Social Mediami. 50% zniżki.

Jira

Narzędzie do zarządzania pracą. 75% zniżki na usługi w chmurze.