Finansowanie

Informacje o finansowaniu, strukturze oraz statusie prawnym naszego Stowarzyszenia są jawne. Publikujemy nasze sprawozdania finansowe oraz opisujemy wszystkie źródła naszego finansowania, w tym realizowane przez nas granty, współprace komercyjne oraz partnerstwa z dużymi platformami internetowymi.

Finansowanie i majątek Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenie Demagog, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i ma osobowość prawną (art. 1 Statutu).

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty;
 6. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Granty

Odporni na dezinformację. Warsztaty z fact-checkingu przed wyborami parlamentarnymi dla mediów lokalnych

Wysokość grantu: 74 310 USD Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2023

Razem z Google News Initiative stworzyliśmy cykl szkoleń dla dziennikarek i dziennikarzy mediów lokalnych. Celem programu szkoleniowego jest udzielenie wsparcia lokalnym ośrodkom medialnym w rozpoznawaniu i zwalczaniu dezinformacji przed wyborami parlamentarnymi. W ramach programu odbędzie się 20 warsztatów stacjonarnych w całej Polsce oraz 2 webinary. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konferencji w Warszawie oraz do współpracy z portalem demagog.org.pl. Działanie finansowane jest ze środków Google News Initiative.

Missing Children Europe

Wysokość grantu: 20 000 zł (kwota przeznaczona na działania partnerskie) Okres realizacji: lipiec 2023-wrzesień 2023

Co dwie minuty w Europie dochodzi do zaginięcia dziecka, oznacza to 250 000 zaginięć każdego roku. Dlatego Fundacja ITAKA oraz Stowarzyszenie Demagog jako partner rozpoczęły współpracę w ramach grantu Missing Children Europe, którego celem jest zbudowanie większej świadomości oraz promocja numeru 116 000.

AI-based antidote to disinformation online

Wysokość grantu: 104 500,00 EUR Okres realizacji: styczeń 2023-luty 2026

Rozprzestrzenianie się fake newsów (dezinformacji) w mediach społecznościowych wpływa na społeczeństwo w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Dezinformacja, definiowana jako celowe rozpowszechnianie błędnych informacji, w rzeczywistości szerzy się znacznie szybciej niż człowiek jest w stanie ją monitorować i analizować. W tym kontekście w ramach finansowanego przez UE projektu AI4TRUST zostanie opracowany hybrydowy system oparty na współpracy maszyny z człowiekiem oraz zaawansowanych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. Stanowić będzie to wsparcie dla pracowników mediów i decydentów w walce z dezinformacją. System ten umożliwi monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym licznych internetowych platform społecznościowych. Będzie filtrował szum społeczny i analizował treści multimedialne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne) i wielojęzyczne za pomocą nowatorskich algorytmów AI.

FAKE kNOw MORE

Wysokość grantu: 102 224,43 EUR Okres realizacji: styczeń 2023-czerwiec 2024

FAKE kNOw MORE to projekt z zakresu edukacji medialnej skierowany do edukatorów pracujących z młodzieżą z mniej uprzywilejowanych środowisk, w tym do pracowników placówek wsparcia dziennego. Realizowany jest z grantu przyznanego ze środków the European Media and Information Fund, zarządzanego przez the Calouste Gulbenkian Foundation. Liderem projektu jest Fundacja Szkoła z Klasą. Materiały edukacyjne wraz z metodyką opracowane w ramach projektu zostaną dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności w trzech państwach przez partnerów projektu: Fakescape (Czechy), Stowarzyszenie Smilemundo (Hiszpania), Stowarzyszenie Adfaber (Rumunia).

IFCN Climate Misinformation Grant Program

Wysokość grantu: 80 000,00 USD Okres realizacji: 31.05.2022 – 31.05.2023

W ramach dotacji z programu “Climate Misinformation Grant Program” finansowanego przez International Fact-Checking Network oraz Meta Platforms, Stowarzyszenie Demagog we współpracy z portalem Crazy Nauka oraz Grupą Defence24 zrealizuje projekt “Climate Factbot – an educational chatbot” (“Klimatyczny factbot – chatbot edukacyjny”). W ramach projektu powstanie chatbot edukacyjny oraz największa baza danych agregująca informacje z zakresu zmian klimatu w Polsce, stworzona przez ekspertów i dziennikarzy działających na rzecz przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej. Projekt ma na celu ograniczanie fałszywych informacji dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.

European Fact-Checking Standards Network

Wysokość grantu: 41,935 EUR w tym szacowany wkład organizacji 13,978 EUR Okres realizacji: 2022-2023

Projekt European Fact-Checking Standards Network jest inicjatywą mającą na celu połączenie organizacji zajmujących się fact-checkingiem i open-source intelligence (OSINT) w celu podjęcia dialogu i zdefiniowania standardów niezależności, przejrzystości oraz jakości metodologicznej i dziennikarskiej, które muszą przyświecać naszym wysiłkom w walce z dezinformacją.

Dyskusja ta zostanie przełożona na Kodeks Etyki Zawodowej dla europejskich organizacji zajmujących się weryfikacją faktów i OSINT.

Projekt ten jest częścią unijnego programu „Integralność mediów społecznościowych”.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy - Projekt Sektorowy

Wysokość grantu: 50 272,00 EUR Okres realizacji: 15.01.2021-31.12.2023

W ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG” Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog zrealizuje projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym, strażniczym. Projekt ma na celu wyposażenie przedstawicieli różnych typów organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji czy też przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Wysokość grantu: 54 000,00 EUR Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022

Stowarzyszenie Demagog w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG zrealizuje projekt “Fakty w debacie publicznej”. Projekt opiera się na działaniach fact-checkingowych służących podniesieniu jakości debaty publicznej oraz kampanii edukacyjnej, która ma na celu walkę z fałszywymi informacjami i naukę krytycznego myślenia.

W ramach działań powstanie 300 fact-checków, nagranych zostanie 30 odcinków podcastu z ekspertami oraz edukatorami, równolegle będą prowadzone działania edukacyjne w postaci kampanii edukacyjnej, warsztatów dla uczniów, studentów i seniorów. Ważnym elementem projektu będzie zaangażowanie obywatelskie w postaci monitoringu debaty publicznej oraz weryfikacji informacji. W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 100 nauczycieli, którzy zdobędą umiejętności fact- checkingowe niezbędne do pracy z uczniami i kształtowania umiejętności krytycznego myślenia.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 20 460 USD Okres realizacji: 01.07.2020-30.06.2021

Stowarzyszenie Demagog w latach 2020-2021 realizuje pt. “Akademia Fact-Checkingu –  warsztaty na temat edukacji medialnej dla szkół podstawowych”. Dzięki współpracy przeprowadzimy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 12 000 USD Okres realizacji: 29.08.2017-31.03.2018

Stowarzyszenie Demagog w roku 2017 realizowało z Ambasadą Stanów Zjednoczonych projekt pt. “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu. Podczas organizacji warsztatów podjęliśmy współpracę z ekspertami od medialnej manipulacji i fact-checkingu. Warsztaty realizowane były również w ramach współpracy z American Corners.

Fundacja Batorego

Wysokość grantu: 141 400 zł Okres realizacji: 1.04.2018-31.03.2019

Stowarzyszenie Demagog w 2017 roku otrzymało dotację w ramach umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach projektu rozbudowany zostanie portal Demagog.org.pl, a także powstanie strategia komunikacji oraz fundraisingu. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 60 miastach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Wysokość grantu: 275 600 zł Okres realizacji: 1.07.2018-31.12.2019

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Wolności przy projekcie „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 35 miastach.

Inne źródła finansowania

W tej części wymienione są niegrantowe źródła finansowania stanowiące powyżej 5% przychodów Demagoga w minionym roku.

 • Meta: Od września 2019 roku jesteśmy członkiem Programu niezależnej weryfikacji treści. W jego ramach zajmujemy się weryfikacją nieprawdziwych treści na Facebooku i Instagramie (postów, zdjęć, filmów) w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się fake newsów w mediach społecznościowych.
 • Kinzen: W latach 2022 – 2023 współpracowaliśmy z firmą Kinzen / Spotify. Analizowaliśmy potencjalnie szkodliwe treści i mowę nienawiści w języku polskim.
 • TikTok: Od października 2023 roku jesteśmy partnerem TikToka w Programie sprawdzania faktów. Do naszych obowiązków należy weryfikacja treści pojawiających się na polskojęzycznym TikToku, zgłaszanie zespołowi moderacyjnemu TikToka informacji wprowadzających użytkowników w błąd, a także rekomendowanie rozwiązań przeciwdziałających dezinformacji.

Przyjmując jakiekolwiek zewnętrzne źródło finansowania działalności Stowarzyszenia Demagog zastrzegamy, że nie ma ono żadnego wpływu na zakres merytoryczny naszej pracy.

Cała odpowiedzialność za dobór tematyczny naszych artykułów, a także przeprowadzany w nich proces analityczny, spoczywa wyłącznie na zespole redakcyjnym portalu Demagog.

 

Darowizny i składki członkowskie

Jedynym stałym dochodem naszego Stowarzyszenia są składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięczne, które stanowią jedynie minimalną część wpływów do budżetu organizacji. Aktualnie stowarzyszenie liczy 32 osoby.

 • Suma składek:

 • Suma darowizn:

 • 2018 1940 złotych

 • 2018 4331,80 złotych

 • 2019 1850 złotych

 • 2019 26499 złotych

 • 2020 1705 złotych

 • 2020 12952,34 złotych

 • 2021 2120 złotych

 • 2021 13645,75 złotych

 • 2022 2240 złotych

 • 2022 25852,39 złotych

Sprawozdania finansowe

Narzędzia i usługi 

W naszej pracy korzystamy z różnych rozwiązań technologicznych, do których mamy zapewniony preferencyjny dostęp.

Google WorkSpace

Działający w chmurze obliczeniowej pakiet zwiększający produktywność oraz oprogramowanie do pracy grupowej i oprogramowanie oferowane przez Google na zasadzie bezpłatnej subskrypcji.

Slack

Narzędzie internetowe oparte na chmurze, zawierające zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Aplikacja pełni rolę komunikatora internetowego umożliwiającego komunikację tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania multimediów. Bezpłatny dostęp do pakietu premium.

Canva

Narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych. Bezpłatny dostęp do narzędzia w wersji premium.

Amazon Web Service

Platforma chmurowa oraz hostingowy serwis internetowy, będący jednostką zależną firmy Amazon. 25 000$ na usługi AWS ważne do końca czerwca 2024 roku oraz 5 000 $ na Support Biznesowy.

NapoleonCat

Zestaw narzędzi do zarządzania Social Mediami. 50% zniżki.

Jira

Narzędzie do zarządzania pracą. 75% zniżki na usługi w chmurze.

 

 

Projekty społeczne

W ramach naszej pracy włączmy się również w projekty społeczne, które są częściowo finansowane.

Praktyki Społecznie Użyteczne

Federacja Mazowia w ramach swojej roli jaką jest łączenie studentów i studentek z organizacjami zapewniającymi praktyki, udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i formalnego, pokrywa części kosztów praktyk Stowarzyszenia Demagog i zapewniania wynagrodzenia za realizację praktyk dla studentów.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.